Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun fastställde inte föräldraskap för den ena makan i ett samkönat föräldrapar

Händelsen enligt anmälan

Ett samkönat gift par fick barn efter att ha gått genom assisterad befruktning utomlands. Deras hemkommun beslutade att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan, på grund av att befruktningen skett utomlands. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att hen hade samtyckt till befruktningen, vilket för heterosexuella par räcker för att föräldraskap ska fastställas. På grund av kommunens beslut att inte godta samtycket, fick paret genomgå en onödig och kränkande faderskapsutredning.

8 september 2017: DO stämmer

DO menar att kommunen har tillämpat föräldrabalkens regler på ett sätt som är i strid mot diskrimineringslagen. Kommunen har inte heller följt regeringsformen, Europakonventionen och EU-rättens stadga om grundläggande rättigheter som föreskriver förbud mot att tillämpa lagar som diskriminerar av skäl kopplat till bland annat sexuell läggning.

Därför stämmer DO kommunen och yrkar på att kommunen ska betala sammanlagt 500 000 kr i diskrimineringsersättning till familjen.

21 november 2018: Dom i tingsrätten (T 7811-17)

Malmö tingsrätt ansåg inte att kommunen gjort sig skyldig till diskriminering som har samband med sexuell läggning. Tingsrätten konstaterar i och för sig att paret har missgynnats i förhållande till ett heterosexuellt par genom tillämpningen av lagstiftningen, men att skillnaden i lagstiftning beror på andra förhållanden än sexuell läggning.

11 januari 2019: DO överklagar

DO överklagar tingsrättens dom. Hovrätten har meddelat prövningstillstånd.

7 oktober 2019: Hovrättens dom (T-183-19)

Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Domen har inte vunnit lagakraft och kan överklagas.

4 november 2019: DO överklagar

DO överklagar hovrättens dom och inväntar prövningstillstånd.

28 februari 2020: Högsta domstolen avslår DO:s överklagan

Högsta domstolen avslår Diskrimineringsombudsmannens begäran om att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen och meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Domen har vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021