Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassans tillämpning av sjukpenningregel för gravid kvinna

DO har granskat om Försäkringskassans generella tolkning och tillämpning av en sjukpenningregel - i förhållande till gravida kvinnor med vissa sjukdomstillstånd - är förenlig med förbudet mot diskriminering som har samband med kön.

DO har även granskat om Försäkringskassan överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid handläggningen av ett enskilt ärende om sjukpenning.

Därför inledde DO en tillsyn

DO tog emot en anmälan av en kvinna som nekats sjukpenning av Försäkringskassan. Anmälaren uppgav att det var hennes graviditet som hindrat henne från att genomgå den vårdutredning och behandling som krävdes för att hon skulle beviljas sjukpenning.

Genom uppgifterna från anmälaren uppmärksammades DO på hur Försäkringskassan generellt tolkar och tillämpar en särskild sjukpenningregel. Det handlar om den lagregel som rör bedömningen av rätten till sjukpenning efter 180 dagar (27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken). Regeln innebär förenklat att om en person som är sjukskriven bedöms kunna utföra något arbete på hela arbetsmarknaden, förlorar hen sin sjukpenning. Men om det finns särskilda skäl finns en möjlighet att göra undantag och personen kan fortsatt få sjukpenning.

Under DO:s utredning framkom att när Försäkringskassans bedömer om det finns särskilda skäl påverkas aldrig deras bedömning av om en gravid sjukpenningsökande uppger att hon på grund av graviditeten inte kan genomgå vissa undersökningar eller behandlingar.

Försäkringskassan menar att de inte kan tillämpa de nuvarande reglerna på annat sätt, utan att en annan tillämpning skulle kräva ändrad rättspraxis eller en lagändring.

DO:s beslut

Försäkringskassans generella tillämpning av en sjukpenningregel
DO bedömer att Försäkringskassans tillämpning av den aktuella sjukpenningregeln, i förhållande till gravida kvinnor med vissa sjukdomstillstånd, utgör en risk för indirekt diskriminering som har samband med kön.

Diskrimineringslagen, som till exempel omfattar socialförsäkringsområdet, bygger på EU-rätten. EU-rätten har företräde framför nationell lagstiftning och nationell rättspraxis, vilket betyder att svensk lagstiftning ska tolkas i enlighet med EU-rätten. Det innebär till exempel att principen om icke-diskriminering i EU-rätten står över socialförsäkringsbalken, dess förarbeten och rättspraxis. Försäkringskassan ska alltså tolka den aktuella sjukpenningregeln i ljuset av detta.

Om en sjukpenningsökandes graviditet innebär ett hinder för den medicinska planeringen, anser DO att Försäkringskassan bör bedöma ärendet på grundval av det medicinska underlag och den medicinska planering som den sökande i denna situation rimligen kan visa upp. Om det då, med tillräcklig säkerhet, framgår att hennes hälsotillstånd och prognos är sådana att det skulle vara möjligt att medge sjukpenning måste Försäkringskassan se till att den sökande inte missgynnas av skäl kopplade till graviditeten.

Försäkringskassan kan då behöva tillämpa undantagsregeln om särskilda skäl på ett sätt som tar hänsyn till den särskilda situation som en gravid kvinna befinner sig i.

Försäkringskassans handläggning av ett enskilt ärende
I det enskilda fallet har DO inte funnit stöd för att Försäkringskassan överträtt förbudet mot indirekt diskriminering som har samband med kön.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021