Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassan nekade sjukpenning till gravida med besvär

Händelsen enligt anmälan

En busschaufför, en förskollärare, en arbetsmiljöinspektör och en sjuksköterska nekades sjukpenning under graviditeten. Försäkringskassan motiverade sina avslag med att graviditet inte är en sjukdom och att kvinnornas besvär var en naturlig del av livsprocessen.

Anmälan till Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

Kvinnorna gjorde varsin anmälan till den dåvarande myndigheten Jämställdhetsombudsmannen som inkom den 18 maj 2006, den 17 augusti 2006, den 24 augusti 2006 och den 24 november 2006.

3 november 2009: Tingsrättsdom

Försäkringskassan utsatte fyra kvinnor för könsdiskriminering genom att neka dem sjukpenning för att deras besvär berodde på att de var gravida. Det slår Stockholms tingsrätt fast och dömer Försäkringskassan att betala 50 000 kronor vardera i skadestånd till kvinnorna.

I domen konstaterar tingsrätten att Försäkringskassan har tillämpat ett mer restriktivt synsätt vid bedömningen av kvinnornas rätt till sjukpenning, med hänvisning till att besvären varit relaterade till graviditeten.

30 september 2010: Hovrättsdom

Svea Hovrätt slår fast att Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering, när de nekades sjukpenning på grund av sina graviditetsbesvär.

Hovrätten går på tingsrättens linje som innebär att Försäkringskassan utsatt kvinnorna för direkt könsdiskriminering när de nekats sjukpenning för sina graviditetsbesvär. Hovrätten sänker dock det tidigare beslutade skadeståndsbeloppet och slår fast att Försäkringskassan ska betala 15 000 kronor till var och en av kvinnorna.

Försäkringskassan överklagade domen till Högsta domstolen. Den 26 januari 2012 beslutade Högsta domstolen att inte ge prövningstillstånd. Hovrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Fakta

Länsrätterna i Väster- och Norrbotten upphävde i alla fyra fallen Försäkringskassans beslut och tillerkände kvinnorna sjukpenning.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021