Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassan krävde att försäkrad var med på fysiska möten

DO har granskat om Försäkringskassan har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet vid handläggningen av två enskilda ärenden om sjukpenning. DO har också granskat om Försäkringskassans rutiner och riktlinjer vid handläggning av sjukpenningärenden är förenliga med förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Två uppgiftslämnare, A och N, har i varsitt klagomål till DO uppgett att de diskriminerats på ett sätt som har samband med deras funktionsnedsättningar vid Försäkringskassans utredning av deras respektive sjukpenningärenden.

Uppgiftslämnaren A har beskrivit att hen sedan tonåren lidit av psykisk sjukdom som från och till ger mycket svåra besvär och gör hen i princip hemmabunden. Försäkringskassan stoppade utbetalningen den 16 januari 2019 med bedömningen att hen vägrade delta i sin utredning. A har till följd av sitt medicinska tillstånd inte kunnat ta sig till Försäkringskassans lokaler för ett personligt möte. A lämnade underlag från flera läkare. A informerade om att hen är hemmabunden till den grad att sjukvården måste göra hembesök. Ändå fortsatte Försäkringskassan att neka sjukpenning för att A inte kom på möte i deras lokaler.

Uppgiftslämnaren N har beskrivit att Försäkringskassan har beslutat att N ska genomgå en aktivitetsförmågeutredning inklusive en intervju för att utreda rätten till sjukpenning. Hen har svårt att ta till sig den typen av samtal och har även svårt att uttrycka sig på ett adekvat sätt så att hens funktionsnedsättning och vad den leder till på arbetsmarknaden framgår. Hen har i mejl med Försäkringskassan efterfrågat möjligheten att ha en stödperson med under intervjun, men fått ett nekande svar. Utredningens genomförande är vital för hens möjlighet till försörjning. N fick genomföra intervjun utan en stödperson närvarande. Sjukpenningersättning beviljades till slut, men inte baserat på aktivitetsförmågeutredningen utan i stället på behandlande läkares bedömning av N:s arbetsförmåga.

DO har inlett tillsyn för att granska om Försäkringskassan har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet under utredningen av de två enskilda ärendena. DO har även granskat Försäkringskassans riktlinjer och rutiner för utredning av rätt till sjukpenning. Försäkringskassan har sammanfattningsvis uppgett följande.

DO:s beslut

Person A

DO bedömer att Försäkringskassan har överträtt förbudet mot diskriminering i förhållande till person A.

Det har inte framkommit annat än att Försäkringskassan, trots tidig vetskap om hens situation, underlåtit att planera eller undersöka andra alternativa utredningsmetoder. Till följd av det har A utsatts för obehag och under en period stått utan inkomst då Försäkringskassan beslutat att inte utbetala sjukpenning till hen. Försäkringskassan har därmed inte vidtagit de åtgärder som skäligen kunnat krävas för att sätta A i jämförbar situation med andra personer utan A:s funktionsnedsättning.

Person N

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Försäkringskassan har överträtt förbudet mot diskriminering i förhållande till person N.

Försäkringskassans besked inför mötet har skapat en oro hos N och beskedet har också medfört att några möjliga tillgänglighetsåtgärder för mötets genomförande inte har kunnat undersökas vidare. Av DO:s utredning framgår däremot inte att detta har påverkat beslutet om sjukpenning negativt.

DO bedömer mot denna bakgrund att utredningen inte ger stöd för att Försäkringskassan har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i förhållande till N.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga Försäkringskassan).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 januari 2022