Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav på lön hindrade pensionär från att få bostad

DO har granskat om ett bostadsbolag tillämpat kriterier som inte har varit förenliga med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick uppgifter om att en person som hade lämnat in en intresseanmälan till ett bostadsbolag hade fått svar att han inte uppfyllde uthyrningskraven för den aktuella bostaden. Bostadsbolaget ställde krav på att ha huvudsaklig inkomst från tjänst (lön) eller studiemedel för att få hyra den aktuella bostaden. Personens inkomst kom från pension och hen levde därför inte upp till bolagets inkomstkrav. Uppgifterna kom från Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering.

DO:s utredning

Under utredningen har bostadsbolaget uppgett att syftet med policyn har varit att förbättra de sociala förhållandena i områden som av polisen har identifierats som särskilt utsatta. Hälften av bostäderna i de utpekade områdena skulle därför hyras ut till personer som förvärvsarbetar eller studerar. Detta eftersom det enligt bolaget har en stabiliserande verkan, och att dessa personer kan verka som positiva förebilder för barn och ungdomar som växer upp i området.

Bolaget har även uppgett att detta inte ska förstås som att bolaget anser att pensionärer inte kan vara förebilder eller ha en stabiliserande inverkan i ett område. Under utredningens gång har bolaget också meddelat att begreppet förvärvsinkomsttagare framöver också ska inkludera pensionärer.

DO:s beslut

DO konstaterar i sitt tillsynsbeslut att bostadsbolagets krav på inkomst eller studiemedel inte varit förenlig med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder.

Kravet i policyn var neutralt utformat men det har särskilt kommit att missgynna personer med viss ålder, som till högre andel än andra åldersgrupper får sin inkomst via pension. DO konstaterar vidare att syftet med policyn visserligen bör anses vara berättigat, men att inkomstkravet inte kan anses ha varit lämpligt eller nödvändigt för att uppnå det önskade syftet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022