Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdföretag ville inte anpassa stöd till kvinna som sökte sommarjobb

DO har granskat om ett vårdföretag har brutit mot förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om bristande tillgänglighet hos ett vårdföretag. Anmälaren uppger att hon nekats arbete på grund av sin funktionsnedsättning.

DO:s beslut

Vi bedömer att det inte kan göras antagligt att vårdföretaget har brutit mot förbudet mot bristande tillgänglighet.

Vårdföretaget har i sitt svar till DO bland annat sagt att de bedömt att det behövdes en särskild personalresurs för att säkra en trygg och säker arbetsmiljö för anmälaren. De eventuella anpassningarna stod inte i proportion till den korta perioden, tre veckor.

En arbetsgivare är enbart skyldig att vidta sådana stöd- och anpassningsåtgärder som kan anses vara skäliga. Vad som är skäliga åtgärder bedöms från fall till fall. Generellt gäller att åtgärderna inte får bli en oproportionerlig börda för arbetsgivaren. Vid bedömningen ska hänsyn tas till bland annat kostnaden för åtgärderna i relation till arbetsgivarens ekonomiska förmåga att bära dem, vilka faktiska möjligheter som finns att vidta åtgärderna och vilken effekt den vidtagna åtgärden kan bedömas få för den funktionsnedsatta. Anställningens varaktighet är också av betydelse. Är det fråga om en kortare tidsbegränsad anställning kan det tala för att åtgärden inte är skälig.

DO bedömer inte att det finns anledning att ifrågasätta vårdföretagets uppgifter att det bland annat skulle krävas en särskild personalresurs för att eliminera eller i tillräcklig mån reducera effekterna av anmälarens funktionsnedsättning. Det tillsammans med att tjänsten endast skulle omfatta tre veckor, gör att DO bedömer att de anpassningsåtgärder som behövts för att få anmälaren i jämförbar situation med andra utan funktionsnedsättningen inte varit skäliga. DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen