Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Universitets rutiner granskas i samband med att anställd upplevt trakasserier

DO har granskat Stockholms universitets (arbetsgivarens) arbete med att utreda och åtgärda upplevda trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning samt hur de arbetar med aktiva åtgärder. Granskningen har omfattat universitetet som arbetsgivare (och inte som utbildningsanordnare).

Därför inledde DO en tillsyn

En professor vid universitet anmälde sin arbetsgivare för diskriminering i form av trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och religion.

DO:s utredning

DO inledde en granskning av hur universitetet arbetar för att utreda och åtgärda upplevda trakasserier på arbetsplatsen. Granskningen omfattade även arbetsgivarens arbete med att förebygga och förhindra trakasserier och repressalier.

Under utredningen framkom att Stockholms universitet har upparbetade rutiner för hur de som arbetsgivare ska agera när någon i chefsposition får information om att en anställd känner sig utsatt för trakasserier. Under utredningen kunde DO också notera att arbetsgivaren följer dessa rutiner när det uppstår situationer där medarbetare känner sig trakasserade.

DO kunde också konstatera att arbetsgivaren har följt rutinerna Universitetet genomför också andra åtgärderför att förhindra trakasserier.

DO:s beslut

DO kan konstatera att arbetsgivaren uppfyller lagens krav på att utreda och åtgärda uppkomna trakasserier. Universitetet uppfyller även kraven på att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier religion eller annan trosuppfattning. DO avslutar därför ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022