Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Universitet skickade bara ut information om att söka forskningsmedel till kvinnor

Händelsen enligt anmälan

En man är anställd som lektor vid Mittuniversitetet och fick kännedom om att universitetet via e-post hade utlyst en möjlighet att söka en viss pott forskningsmedel, men att informationen enbart hade gått till kvinnor. Mannen menar att han därigenom har gått miste om en möjlighet att söka forskningsmedel, och i förlängningen att hans möjligheter till befordran har försämrats.

Mittuniversitetets syfte med potten forskningsmedel har varit att den ska gå till underrepresenterat kön, och har tidigare år konstaterat att mannen på grund av sin könstillhörighet inte uppfyller kriterierna för att söka medlen.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 19 februari 2013.

DO:s bedömning

DO ansåg att den anställde mannen har blivit diskriminerad på grunder som har samband med kön.

Enligt DO är positiv särbehandling visserligen en tillåten åtgärd för att komma tillrätta med en ojämn könsfördelning på en arbetsplats, men DO anser att Mittuniversitetet genom att helt utesluta män från möjligheten att söka och komma ifråga för medlen har gått för långt. DO menar att urvalsprocessen inte får göras per automatik

Av diskrimineringslagen, andra kapitlet andra paragrafen, framgår att förbudet mot diskriminering inte hindrar åtgärder som genomförs som ett led i en strävan att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor.

För att positiv särbehandling ska vara tillåten ska, enligt lagens förarbeten, skillnaden i meriter mellan två arbetssökande inte vara påtagliga, och särbehandlingen måste stå i proportion till ändamålet. Dessutom framgår att en egenskap, till exempel den sökandes kön, inte får vara automatiskt eller ovillkorligt avgörande, utan en objektiv bedömning ska göras av exempelvis en arbetssökandes alla meriter och personliga förhållanden.

Det kännetecknande för kvotering är just att den egenskap som premieras, till exempel kön, är automatiskt utslagsgivande.

19 maj 2014: Stämning

DO stämde Mittuniversitetet för diskriminering som har samband med kön till Arbetsdomstolen. DO begärde 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den anställde mannen.

15 juli 2015: Dom i Arbetsdomstolen

Mittuniversitets missgynnande har inneburit könsdiskriminering enligt diskrimineringslagen och arbetsgivaren har medgett att betala viss diskrimineringsersättning. Tvisten rör vilken diskrimineringsersättning som ska betalas. Arbetsdomstolen dömde att staten genom Arbetsgivarverket betala 25 000 kr i diskrimineringsersättning till mannen.

Domen har vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021