Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Universitet hade ålderskriteriet "under 35 år" för tilldelning av stipendier

DO har granskat Luleå Tekniska Universitet (LTU) med anledning av att LTU vid beslut om tilldelning av ett visst stipendium har uppställt en övre åldersgräns.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick genom en anmälan uppgifter om att Luleå Tekniska Universitet (LTU) hade ett ålderskriterium för ett resestipendium som delas ut av LTU. Stipendiet kunde enbart sökas av yngre doktorander samt nydisputerade under 35 år. Detta för att den stiftelse som beviljar anslaget har sagt att stipendiet ska "främst beviljas till yngre forskare".

DO:s beslut

Utredningen visar att det var LTUs rektor som beslutade om hur anslaget skulle fördelas. LTU har därmed, i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare, ett ansvar för att följa diskrimineringsförbuden i DL vid fördelning av medel till forskare vid LTU. Att inte tilldela stipendiet till forskare som i övrigt uppfyller de uppställda kraven för stipendiet i fråga med hänvisning till den av LTU uppställda åldersgränsen utgör ett missgynnande som har samband med ålder.

Förbudet mot åldersdiskriminering är inte absolut utan det kan i vissa fall anses tillåtet med särbehandling på grund av ålder. För detta krävs att särbehandlingen har ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. DO bedömer att den åldersgräns som LTU har tillämpat inte kan rättfärdigas som nödvändig.

LTU skulle – i likhet med vad som framkommit om hur andra utbildningsinstitutioner har gjort – ha kunnat tolka begreppet "yngre forskare" i stipendiekriterierna i betydelsen nybliven forskare. En sådan tolkning skulle inte på samma sätt utesluta personer enbart på grund av deras kronologiska ålder.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021