Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sjukhus nekade anställd bära löstagbara engångsärmar

DO har granskat Södersjukhuset klädregler i förhållande lagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med religion.

Därför inledde DO en tillsyn

En kvinna anmälde till DO att hon blivit utsatt för diskriminering av skäl som har samband med religion. Kvinnan är muslim och skulle arbeta som undersköterska på barnmorskeavdelningen.

I anmälan framkom att kvinnan hade berättat för arbetsgivaren att hon under tidigare anställningar på SÖS och andra sjukhus kunnat ha löstagbara engångsärmar, men fick till svar att detta inte längre fungerade. Hon fick inte någon möjlighet att arbeta på SÖS om hon inte använde sig av kortärmad klädsel.

DO:s beslut

DO bedömer att det finns risk för indirekt diskriminering när SÖS systematiskt förbjuder arbetstagare att använda engångsärmar.

Vi menar att SÖS krav på hygien har ett berättigat syfte. Dock menar vi att det också finns situationer där förbudet inte stöds av hygien- och smittoriskskäl till exempel i de fall där SÖS tillåter så kallade icke-sterila engångshandskar. I Dessa situationer menar vi att det inte kan anses nödvändigt att upprätthålla förbudet

Förbudet kan vara lämpligt och nödvändigt i de fall där en riskbedömning av hygien och smittorisk visar att det krävs ett förbud. Däremot anser vi att förbudet inte ska tillämpas generellt i alla situationer.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är när det finns en regel som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Regeln kan då vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det är dock inte indirekt diskriminering om följande kriterier är uppfyllda:

  • Syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Detta innebär att syftet ska vara värt att skydda sig och vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering. I detta ärende SÖS krav på hygien.
  • De medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det innebär att det inte finns andra alternativ eller medel för att uppnå syftet. I detta fall SÖS förbud mot engångsärmar när det finns hygien eller smittoskäl.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023