Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkare upplevde repressalier efter att han anmält arbetsgivaren för trakasserier

DO har granskat om Karolinska Universitetssjukhuset har utsatt en arbetstagare för repressalier efter att han påtalat upplevda trakasserier.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har i en tidigare tillsyn utrett om Karolinska Universitetssjukhuset i egenskap av arbetsgivare fullgjort sin skyldighet att utreda upplevda trakasserier som har samband med religion och/eller etnisk tillhörighet.
Den tillsynen avslutades genom ett beslut den 31 januari 2020. Den berörde läkaren som upplevde trakasserierna uppgav under utredningen att han även upplevde sig utsatt för repressalier med anledning av sin tidigare anmälan om trakasserier. Läkaren har uppgett till DO att hans specialiserade arbetsuppgifter, hans forskning, löneutveckling och möjlighet till vidareutbildningar påverkats negativt efter anmälan om trakasserier. Han har även blivit utsatt för ryktesspridning och tilldelats avvikelser, vilket aldrig tidigare hänt honom. Mot bakgrund av de uppgifter om upplevda repressalier som läkaren lämnat inledde DO en tillsyn.

DO:s beslut

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Karolinska Universitetssjukhuset har överträtt repressalieförbudet i diskrimineringslagen.

DO har tagit del av ett omfattande utredningsmaterial. För att DO i en skriftlig tillsyn ska kunna uttala sig om en eventuell överträdelse av förbudet mot repressalier gäller ett högt beviskrav. Den utredning som DO har tillgång till ger inte stöd för att åtgärderna gentemot läkaren vidtagits utifrån syftet att bestraffa honom för att han påtalat upplevda trakasserier och medverkat i en utredning om detta.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 december 2021