Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Konsultbolag avbröt provanställning i samband med graviditet

Händelsen enligt anmälan

En gravid kvinna hade en provanställning på ett konsultbolag, Under de första månaderna fick hon flera gånger positiv återkoppling på att hon gjorde ett bra arbete. Efter fyra månader blev hon sjukskriven på deltid på grund av graviditeten och då ändrades företagets inställning. När hon kom hem efter förlossningen fick hon via brev beskedet att provanställningen hade avbrutits.

10 februari 2017: DO stämmer

DO anser efter att ha utrett händelsen att skälet till att provanställningen avslutats har haft samband med graviditet och att arbetsgivaren därför har missgynnat kvinnan av skäl som har samband med kön.

Enligt det så kallade mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) får en arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara för uppsägning och som inte får ha koppling till graviditeten.

28 november 2018: Dom från Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen fann att de omständigheter som DO åberopat och visat inte gav anledning att anta att diskriminering förekommit på det sätt DO påstått. Det innebar att DO:s yrkande om diskrimineringsersättning avslogs. Domen har vunnit laga kraft och ärendet är avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022