Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunens språkpolicy syftade till uppmuntra anställda att kommunicera på svenska

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan fått in uppgifter om en man som upplevde sig diskriminerad när hans chef förbjöd honom att prata sitt hemspråk. Mannen hade fått ett vikariat som kock i ett skolkök i Göteborg. Under introduktionen och vid ytterligare ett tillfälle uppfattade han att chefen hade sagt att det fanns ett förbud mot att tala andra språk än svenska som gällde för alla som var anställda av Göteborgs stad. Förbudet gällde all vistelsetid på arbetet, både under arbetstid och raster.

DO:s utredning

Under DO:s utredning har Göteborgs stad framhållit att de inte förbjudit hemspråk på arbetsplatsen. De har även framfört att köksmästaren aldrig tagit upp frågan om ett förbud mot hemspråk. Däremot har kommunen en policy som ska uppmuntra svenska som språk som man gemensamt kommunicerar på för allas trevnad och för en god och inkluderande arbetsmiljö för alla. Det gemensamma språket är också viktigt för kommunikation och säkerhet på arbetsplatsen.

I sitt yttrande till DO har kommunen också berättat om ett pågående arbete kring samarbete, kommunikation och bemötandefrågor som bland annat handlar om att fördjupa kunskaperna i jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

DO:s beslut

DO bedömer att det finns risk för indirekt diskriminering eftersom kommunens policy är en bestämmelse som framstår som neutral men som kan missgynna personer med viss etnisk tillhörighet som inte har svenska som modersmål. Däremot har kommunen ett syfte att främja en god och inkluderande arbetsmiljö och att alla ska känna sig lika inkluderade och delaktiga i arbetslaget. Därför bedömer DO att kommunen har ett så kallat berättigat syfte med policyn och att medlen som används i huvudsak framstår som så kallat nödvändiga och lämpliga för att uppnå syftet.

DO vill ändå understryka att en sådan policy riskerar att leda till diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Men DO noterar också att kommunen har ett pågående arbete för att hantera sådana risker. DO avslutar därför ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Till toppen