Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund

DO har granskat hur sju kommuner arbetar med arbetsförhållanden och rekrytering i enlighet med tredje kapitlet i diskrimineringslagen (så kallade aktiva åtgärder).

Därför inledde DO en tillsyn

Vi fick in uppgifter om att vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten kunde välja bort personal med utländsk bakgrund. Uppgifterna kom in genom anmälningar och rapportering i media och gällde sju kommuner i Västernorrland.

DO:s beslut: Att välja bort personal för att de har utländsk bakgrund är en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

DO menar att det är diskriminering om kommuner tillgodoser hemtjänstmottagares eventuella önskemål om att kunna välja bort personal med utländsk bakgrund, om det kommer till uttryck i arbetsledning eller i samband med rekrytering.

Vi har gjort en bedömning av rättsläget men vi har inte tagit ställning till om det har skett en överträdelse av förbudet i en enskild situation. Det hade i princip krävt att vi hade fått en anmälan från en person som hade blivit missgynnad vilket vi inte har fått.

DO avslutar tillsynen utan synpunkter på kommunernas redovisning av sitt arbete med aktiva åtgärder.

Läs hela DO:s bedömning i följande tillsynsbeslut:

Vi begärde in yttranden från kommunerna för att granska deras arbete med aktiva åtgärder för arbetsförhållanden och rekrytering. Vi bad dem även kommentera uppgifterna om att vårdtagare haft möjlighet att välja bort personer med utländsk bakgrund och att hänsyn tagits till önskemålet.

I samband med att vi inledde vår tillsyn infördes också nya bestämmelser om hur det aktiva arbetet ska genomföras. Under vår granskning tog vi därför hänsyn till att kommunerna höll på att anpassa sina aktiva åtgärder till de nya bestämmelserna. I besluten påtalar vi dock att vi kan komma att följa upp kommunernas arbete med aktiva åtgärder.

En mycket viktig funktion för DO:s tillsyn är att verka förebyggande. Denna del handlar att ge vägledning om vad lagen innebär och att stärka tillsynsobjektens (i detta fall kommunernas) vilja att följa reglerna. På så vis kan våra tillsynsbeslut på ett effektivt sätt bidra till att lagstiftningens efterlevs.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 februari 2022