Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare gav anställd sämre villkor

Händelsen enligt anmälan

Ett företag som säljer produkter och tjänster inom medicinsk teknik och ortopedi betalar ut en pensionspremie åt sina anställda som en del av anställningsvillkoren. Företaget betalar också ut tio procents extra ersättning vid sjukskrivning som varar mer än två veckor.

En anställd som var produktspecialist och säljare var under sin graviditet hemma med havandeskapspenning i sju veckor. Hon fick då inte del av den extra ersättning som arbetsgivaren betalar vid längre sjukskrivningar.

En månad efter kvinnans förlossning upphörde arbetsgivaren att betala in den månatliga pensionspremien till kvinnans tjänstepensionsförsäkring. Det framgår av företagets pensionspolicy att premien inte ska betalas för arbetstagare som är föräldralediga.

Kvinnan gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO).

Stämning

JämO stämde företaget i första hand för könsdiskriminering och missgynnande i samband med föräldraledighet på sammanlagt 80 000 kronor i skadestånd. I andra hand begärde JämO ett skadestånd för könsdiskriminering på 60 000 kronor. I tredje hand begärde JämO ett skadestånd för missgynnande i samband med föräldraledighet på 40 000 kronor.

28 januari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) friade företaget från brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. AD menade att avsättningarna till tjänstepensionen var en form av lön. Lön utgår inte under föräldraledigheten och det var därmed en nödvändig följd av ledigheten att inte betala in den månatliga tjänstepensionen.

AD friade också företaget från anklagelserna om könsdiskriminering. AD menade att kvinnan, eftersom hon hade havandeskapspenning, inte var i en jämförbar situation med exempelvis en sjukskriven arbetstagare som skulle ha fått en löneutfyllnad av arbetsgivaren.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som ägde rum före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021