Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier

Därför inledde DO en tillsyn

En arbetstagare vid Arbetsförmedlingen har gjort gällande att hon blivit utsatt för trakasserier på arbetsplatsen och att Arbetsförmedlingen varken har utrett händelserna på ett tillfredsställande sätt eller vidtagit adekvata åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Anmälaren har vidare uppgett att hon blivit utsatt för repressalier med anledning av sin anmälan samt att hon har blivit diskriminerad i samband med lönesättning, kompetensutveckling och vid interna uppdragstilldelningar.

DO:s beslut

DO bedömer bland annat att Arbetsförmedlingen har brustit i sin skyldighet att utreda upplevda trakasserier enligt diskrimineringslagens krav. Det dröjde nästan fyra månader från arbetsgivarens kännedom om de upplevda trakasserierna till att en utredningsåtgärd vidtogs i form av utredningssamtal med de utpekade personerna. Detta bedömer DO är en alltför lång tid.

Det framgår vidare att Arbetsförmedlingen (AF) inte heller har gjort någon egen bedömning av om trakasserier förekommit. Av AF:s utredning framgår endast att man bedömt att ”det funnits sociala konstellationer på kontoret som kan ha upplevts som exkluderande och som tillåtit en upplevelse av kränkande särbehandling”. Eftersom de anmälda händelserna inte har bedömts utifrån ett diskrimineringsperspektiv bedömer DO att myndigheten inte har uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 2 kapitlet 3 § DL.

DO har inte bedömt om Arbetsförmedlingens åtgärder för att komma till rätta med kränkningarna uppfyller åtgärdskraven i diskrimineringslagen på grund av att det inte har gått att klarlägga om de anmälda händelserna har utgjort trakasserier i diskrimineringslagens mening.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021