Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Undersök, åtgärda och utbilda

En analys av universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av studenter

  • Lärosätena lever inte upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i fyra steg.
  • Lärosätena behöver utveckla sitt arbete med att undersöka risker för diskriminering.
  • Lärosätena behöver skapa tydligare processer för arbetet.

Hämta ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Rapporten handlar om universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av, och främja lika rättigheter för, studenter. Rapporten bygger på DO:s tillsyn av 18 lärosätens arbete med aktiva åtgärder och på intervjuer med anställda vid fyra lärosäten.

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i en sammanhållen process med de fyra stegen undersök, analysera, åtgärda samt följ upp och utvärdera. Av de 18 lärosäten som DO har granskat lever inget upp till diskrimineringslagens krav. Endast ett lärosäte lever upp till lagens krav för det inledande undersökningssteget. De lärosäten som inte genomför undersökningssteget i enlighet med lagen kan inte heller leva upp till kraven för de efterföljande stegen.

DO drar slutsatserna att lärosätena behöver skapa tydligare arbetsprocesser för aktiva åtgärder, utveckla arbetet med undersökningssteget och öka sina kunskaper om diskrimineringslagens krav.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
23 november 2022
Antal sidor:
60