Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Livsvillkor för personer med intersexvariation

Kunskap ur ett diskrimineringsperspektiv

  • Personer med könsvariation upplever en utsatthet inom hälso- och sjukvården i form av bristande bemötande, trakasserier, avsaknad av likvärdig vård och bristande tillgång på information.
  • Det förkommer också upplevelser av diskriminering som har samband med intersexvariation inom utbildningsområdet och i arbetslivet.
  • Kunskapen om könsvariation behöver öka och forskning behöver stärkas kring diskriminering av personer med intersexvariation.

Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om livsvillkoren för personer med intersexvariation – även kallade personer med könsvariation – ur ett diskrimineringsperspektiv.

Rapporten bygger på information från dialoger med organisationer i det civila samhället samt underlag från rapporter, PM, artiklar och andra skrivelser, som inhämtats inom ramen för ett regeringsuppdrag som DO slutredovisade i mars 2022.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
28 juni 2022
Antal sidor:
22