Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skillnader som kan utgöra risker för diskriminering?

En kvalitativ studie som synliggör skillnader i socialtjänstens insatser som skulle kunna utgöra risker för diskriminering och hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

  • Socialtjänstens kompetens, resurser och förhållningssätt kan gynna vissa grupper och missgynna andra.
  • Socialsekreterares föreställningar om kön, ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning kan påverka individens tillgång till socialtjänstens insatser.
  • Socialsekreterare uppger att de har behov av kunskap om vad diskriminering innebär och hur diskriminering kan motverkas.

Rapporten baseras på en intervjustudie med socialsekreterare som forskare vid Karlstads universitet utfört på uppdrag av DO. Forskarna har genomfört djupintervjuer med fjorton socialsekreterare under perioden september 2020-januari 2021. Socialsekreterarna som intervjuats kom från tre regioner och sju kommuner och stadsdelar i olika storlekar med stor socioekonomisk variation i befolkningen. Samtliga intervjupersoner hade socionomexamen och var i åldern 25–64 år.

Bakgrund

I arbetet med att förebygga och motverka diskriminering har DO identifierat att socialtjänsten är ett samhällsområde där det finns problem kopplat till diskriminering. Ett av de problemområden som DO identifierat handlar om att det förekommer skillnader i socialtjänstens insatser för barn och unga som kan utgöra diskriminering eller risk för diskriminering. För att bidra till kunskapsutvecklingen på området uppdrog DO inför år 2020 åt Karlstads universitet, genom forskarna Birgitta Persdotter och Katarina Grim, att genomföra en intervjustudie med socialsekreterare.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
13 december 2021
Antal sidor:
124