Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vilja, förstå och kunna

En analys av kommuners riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

  • Kunskapen om diskrimineringslagen bristfällig i landets kommuner.
  • Bristerna är särskilt stora när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier.
  • Kommunerna har också svårt att särskilja diskrimineringslagen från arbetsmiljölagen.

Kunskapen om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Kommunerna har också svårt att särskilja diskrimineringslagen från arbetsmiljölagen. Det är några av slutsatserna i den här rapporten.

I rapporten har vi gjort en fördjupad analys av DO:s tillsyn av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018. Tillsynen visade att 262 av 287 kommuner inte fullt ut levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen som handlar om kravet på riktlinjer och rutiner som finns i 3 kapitlet, 6 §.

Vår förhoppning är att rapporten kan öka insikten hos kommuner, såväl som andra arbetsgivare, om lagens bestämmelser och vad som krävs för att leva upp till dem. Vi hoppas därigenom att frågorna ges ökad prioritet och bidrar till efterlevnad av lagen.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DÓ)
Senast reviderad:
8 juni 2020
Antal sidor:
63