Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering

Rapport från en medieanalys om representationer av muslimer i svenska nyheter

  • Innehållsanalys och intervjuer med redaktörer
  • Var och när rapporterar media om muslimer och/eller islam?
  • Hur sker rapportering av muslimer?

Syftet med rapporten var bland annat att ge en bild av hur representationer av muslimer yttrar sig i svensk nyhetsrapportering. Ytterligare ett syfte var att sätta dessa representationer i ett sammanhang, dels genom reflektioner från redaktörer på några av de studerade medierna, dels i en vidare ram av forskning.

Den första delen av rapporten består av en innehållsanalys av tidningsartiklar och radio-och tv-nyheter från en sju veckor lång period i oktober–november 2014. Den andra delen behandlar genomförda intervjuer med redaktörer på några av de studerade medierna.

Analysen visade bland annat att nästan alla artiklar handlade om eller relaterade till våld, hot, islamofobi eller spänningar i samhället. Mediebilden av muslimer som sammankopplade med de negativa stereotyperna blev också stark i frånvaron av andra berättelser. Rapporten visade också att det är lite som har förändrats i relation till studier som genomfördes i Sverige för nästan 20 år sedan.

Studien genomfördes av Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet som ansvarar för innehållet och för de slutsatser som dras. Studien utfördes på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Centrum för forskning om religion och samhälle på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
25 juni 2015
Antal sidor:
84