Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Delar av mönster

En analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

  • Diskriminering handlar inte enbart om enstaka händelser eller om individuella problem.
  • Människor som anmäler diskriminering uppger ofta att de har blivit illa behandlade vid flera tillfällen under en längre tid. Det finns en systematik både i händelsemönstren och i vilka som riskerar att diskrimineras.
  • Anmälarna berättar om att det är svårt att få en individuell bedömning av deras förmågor och kvalifikationer som individer eftersom de blir tillskrivna generaliserade föreställningar om deras förmodade grupptillhörighet.

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att fördjupa förståelsen för diskriminering som samhällsföreteelse, genom att synliggöra mönster i individers upplevelser av diskriminering.

Rapporten visar att det finns ett mönster i den diskriminering som människor upplever i Sverige. Det handlar inte främst om isolerade händelser utan upplevelsen av diskriminering sker ofta genom en rad mer eller mindre tydliga handlingar under en längre tid. I rapporten finns också flera berättelser om den upplevda diskrimineringen .

Rapporten bygger på en analys av drygt 800 anmälningar om upplevd diskriminering som kom in till DO under första halvåret 2012. Analysen omfattar anmälningar om diskriminering och täcker flera samhällsområden, till exempel arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården, handeln och i kontakt med samhälleliga institutioner såsom myndigheter.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
27 juni 2014
Antal sidor:
154