Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning

Forskning publicerad vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000

  • Trakasserier skapar stress som riskerar att påverka både det psykiska och det fysiska välbefinnandet negativt.
  • På alla skolans nivåer tenderar trakasserier och kränkningar att normaliseras och bli en del av vardagen.
  • Forskningen om trakasserier i arbetslivet rör i första hand sexuella trakasserier och kön men kunskapen är i sin helhet mycket begränsad.

Publikationens syfte är att ge en översikt av den forskning som bedrivits i Sverige om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv mellan 2000-2012.

I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av trakasserier, vilka följder trakasserierna får det för dem som utsätts och hur man som arbetsgivare och utbildningsanordnare kan arbeta för att motverka trakasserier.

Forskningsöversiktens slutsatser är att mekanismerna för trakasserier och kränkningar är gemensamma oavsett vilka åldersgrupper som studerats. All forskning om trakasserier pekar på att det är ett problem från det att elever börjar grundskolan till det att de studerar på universitetsnivå, och att det fortsätter in i arbetslivet. . Sexuella trakasserier som manifesteras i ung ålder riskerar att pågå även senare i livet. De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Oxford Research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
18 december 2012
Antal sidor:
45