Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000

  • Forskning om förekomsten av diskriminering.
  • Processer som skapar och reproducerar diskriminering vid rekrytering.
  • Framgångsfaktorer för en rekrytering utan diskriminering.

Sammanställningen visar tydligt att diskriminering, utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder, förekommit vid rekrytering till svenska arbetsplatser. För övriga diskrimineringsgrunder är det svårare att dra några eftersom forskning inom området är begränsad.

De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

Publikationen är framställd av Oxford Research som ansvarar för innehållet och för publikationens slutsatser.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Oxford Research på Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppdrag
Senast reviderad:
18 december 2012
Antal sidor:
47