Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv

Om ålderskodningar och myter som skapar ojämlikhet

  • Både yngre och äldre diskrimineras vid rekryteringssituationer.
  •  Äldre får mindre tillgång till möjligheter att utvecklas och meriteras, till exempel genom kompetensutveckling.
  • Ålderskategorierna ung respektive gammal varierar
    beroende på arbetsplats.

Hämta ditt exemplar här

Rapportens syfte var att identifiera uttryck för åldersdiskriminering på arbetsplatser samt att urskilja processer på arbetsplatser som påverkar individers upplevelser av åldersdiskriminering.

Rapporten visar bland annat att både yngre och äldre upplever att de diskrimineras vid rekryteringssituationer. Ett annat exempel på diskriminering är att äldre i mindre utsträckning än yngre får tillgång till möjligheter att utvecklas och meriteras, till exempel genom kompetensutveckling. I rapporten framgår även att åldersskämt mot både yngre och äldre finns som en form av en sällan ifrågasatt vardagsdiskriminering.

Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med kvinnor och män i åldrarna 22–61 år.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
12 november 2012
Antal sidor:
56