Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Upplevelser av diskriminering

En sammanfattande rapport samt analys baserat på en kvalitativ undersökning om upplevd diskriminering

  • Många känner till att diskrimineringslagen finns men är osäkra på vad den innebär.
  • Det finns en utbredd skepsis till att anmälningar kan leda till något positivt.
  • Diskriminering i arbetslivet är vanligt förekommande och lämnar djupa avtryck hos de utsatta.

Hämta ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Syftet med denna undersökning var att få en bild av kunskapsläget hos de som utsätts för diskriminering samt få mer information och eventuellt ny kunskap som kan bidra till en ökad förståelse och effektivitet när det gäller att motverka diskriminering.

Rapporten utgår från en kvalitativ studie som genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av DO. Frågorna i studien handlar bland annat om hur den enskilda individen upplever diskriminering, vilka konsekvenser den upplevda diskrimineringen får för individen och vilken kunskap som finns om lagstiftningen.

I rapporten sammanfattas TNS-SIFO undersökning och innehållet relaterar också till andra undersökningar genomförda samma år baserade på ärendestatistik från DO.

TNS-SIFO:s studie baserades på 92 djupintervjuer och åtta fokusgruppsdiskussioner fördelat över de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk, tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
13 maj 2010
Antal sidor:
48