Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet

  • Vilka föreställningar, strukturer och mönster går att utröna ur nationella
    minoriteters erfarenheter inom utbildningsväsendet?
  • Vilka åtgärder krävs för att komma åt diskriminering av nationella
    minoriteter inom utbildningsväsendet?
  • Hur kan DO och andra aktörer arbeta för att förebygga och motverka
    diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet?

Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om vilka uttryck som diskriminering kan ta sig mot nationella minoriteter inom utbildningsväsendet, genom att synliggöra judars, samers, sverigefinnars, tornedalingars och romers erfarenheter av diskriminering. Ett ytterligare syfte med rapporten är att föreslå åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet.

I publikationen framgår bland annat att den hittills förda politiken har påverkat minoriteternas självbild och många har erfarenhet av att inte vara delaktiga i samhället. Trots att Sverige ratificerat Europarådets minoritetskonventioner och därmed åtagit sig att främja nationella minoriteters mänskliga rättigheter, visar denna publikation att det alltjämt finns diskriminerande strukturer som påverkar minoriteters möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Publikationen bygger på dialoger med representanter från de nationella minoriteterna och anmälningar till den tidigare myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde den 31 december 2008.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Senast reviderad:
6 november 2008
Antal sidor:
52