Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Publikationer

Här hittar du DO:s publikationer i form av rapporter, studier och forskningssammanställningar med mera.

De publikationer som tagits fram av DO är tillgängliga dokument i pdf-format. Du kan kontakta oss på e-postadressen order@do.se om du behöver alternativa format som exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift.

 • Statistik över anmälningar, tips och klagomål som har inkommit till DO 2015–2020

  Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar, tips och klagomål som inkommit till DO under perioden 2015–2020, med särskilt fokus på de anmälningar, tips och klagomål som inkom 2020. Antalet anmälningar, tips och klagomål som inkommer till DO har ökat markant under 2020 (34 procent). Merparten av ökningen sker efter den 1 september då ett nytt webbformulär för att lämna tips och klagomål infördes. Det går inte att säga att det är den enda förklaringen till ökningen, men införandet av webbformuläret kan ses som en bidragande orsak. Uppgången behöver inte betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat, men det visar på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige. Du kan beställa upp till tre exemplar kostnadsfritt.

 • Statistik över anmälningar som har inkommit till DO 2015-2019

  Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till DO under perioden 2015–2019, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2019. Rapporten visar att antalet anmälningar som inkommer till DO har ökat de senaste fem åren. Även om det inte behöver betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat visar det på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige. Utöver anmälningar om diskriminering innehåller rapporten också statistik över anmälningar om repressalier och anmälningar om missgynnande som har samband med föräldraledighet.

 • Bygg, förebygg och prioritera

  DO har gjort en analys av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Analysen visar att arbetsgivarna saknar tillräcklig kunskap om diskrimineringslagens krav. Kunskapsbristen yttrar sig bland annat i otydliga formuleringar, att vissa centrala delar av lagen utelämnas och att diskrimineringsgrunder antingen glöms bort eller anges felaktigt. Till exempel blandar arbetsgivarna samman de jämställdhetspolitiska målen med de skyldigheter de har enligt diskrimineringslagen. Den här rapporten innehåller både en analys av arbetsgivarnas egen dokumentation av sitt arbete och intervjuer med företrädare för nio branschorganisationer och fackföreningar inom bygg- och anläggningsbranschen. Bakgrund Under hösten 2018 till och med våren 2019 genomförde DO en tillsyn av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade drygt 180 företag inom branschen. Enbart åtta procent av arbetsgivarna levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen. Du kan beställa upp till tre exemplar kostnadsfritt.

 • Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället

  Det pådrivande arbetet för diskrimineringslagens aktiva åtgärder behöver involvera civila samhället – både som bärare av kunskap och som representanter för grupper som på olika sätt upplever diskriminering i arbetslivet. DO genomförde 2019–2020 ett projekt med syfte att genomföra insatser för att bidra till att stärka det civila samhällets kapacitet att driva på arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder i arbetslivet. I denna redovisning beskrivs utförandet av projektet med tonvikt på en redogörelse för hur ett antal organisationer i civila samhället arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet.

 • Vilja, förstå och kunna

  Kunskapen om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Kommunerna har också svårt att särskilja diskrimineringslagen från arbetsmiljölagen. Det är några av slutsatserna i den här rapporten. I rapporten har vi gjort en fördjupad analys av DO:s tillsyn av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018. Tillsynen visade att 262 av 287 kommuner inte fullt ut levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen som handlar om kravet på riktlinjer och rutiner som finns i 3 kapitlet, 6 §. Vår förhoppning är att rapporten kan öka insikten hos kommuner, såväl som andra arbetsgivare, om lagens bestämmelser och vad som krävs för att leva upp till dem. Vi hoppas därigenom att frågorna ges ökad prioritet och bidrar till efterlevnad av lagen.

 • Sexuella trakasserier i hotellbranschen – vad gör fack och arbetsgivare åt saken?

  Hur ser chefer i de olika nordiska länder på sexuella trakasserier? Och hur går de tillväga för att förebygga sexuella trakasserier och hantera situationer som uppstår? Den här rapporten handlar om erfarenheter från tre stora hotell i Sverige, Danmark och Norge. Den bygger på totalt 20 kvalitativa intervjuer med chefer, fackliga representanter och andra medarbetare. Frågorna har till exempel handlat om vad intervjupersonerna anser vara sexuella trakasserier, hur cheferna hanterar situationerna som kan uppstå på arbetsplatsen och hur det förebyggande arbetet går till i praktiken.

 • Kedjor av händelser

  Syftet med den här rapporten är att fördjupa och utveckla kunskapen om hur muslimer och förmodade muslimer upplever diskriminering i Sverige. Rapporten identifierar mönster i anmälningar till DO från individer som själva angett att de har utsatts för diskriminering för att de är muslimer, och från individer som förmodas eller kan ha uppfattats vara muslimer. Anmälarna har upplevt diskriminering inom olika samhällsområden: i utbildningssystemet, mötet med andra samhällsinstitutioner, arbetslivet och i samband med köp av varor och tjänster.

 • Sakligt motiverad eller koppling till kön?

  En sammanställning av rapporten finns översatt till engelska A summary - Justified pay difference or related to gender? En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbetsmarknadens parters arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessutom innehåller den konkreta exempel på hur arbetsgivare går till väga när de ska omsätta diskrimineringslagens krav till verklighet i organisationen. Rapporten visar att det är stora skillnader i arbetsgivares tillvägagångssätt. De olika sätten att gå till väga skapar olika förutsättningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i verksamheten. Rapporten bygger på en kvalitativ analys av dokumentation från drygt hundra arbetsgivares arbete med att uppfylla lagens krav på jämställda löner. Analysen utgår från hur arbetsgivarna har tolkat diskrimineringslagen men går inte in på om de uppfyllt sina skyldigheter.

 • Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering

  Syftet med rapporten var bland annat att ge en bild av hur representationer av muslimer yttrar sig i svensk nyhetsrapportering. Ytterligare ett syfte var att sätta dessa representationer i ett sammanhang, dels genom reflektioner från redaktörer på några av de studerade medierna, dels i en vidare ram av forskning. Den första delen av rapporten består av en innehållsanalys av tidningsartiklar och radio-och tv-nyheter från en sju veckor lång period i oktober–november 2014. Den andra delen behandlar genomförda intervjuer med redaktörer på några av de studerade medierna. Analysen visade bland annat att nästan alla artiklar handlade om eller relaterade till våld, hot, islamofobi eller spänningar i samhället. Mediebilden av muslimer som sammankopplade med de negativa stereotyperna blev också stark i frånvaron av andra berättelser. Rapporten visade också att det är lite som har förändrats i relation till studier som genomfördes i Sverige för nästan 20 år sedan. Studien genomfördes av Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet som ansvarar för innehållet och för de slutsatser som dras. Studien utfördes på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen.

 • Från plan till praktik

  Rapportens syfte är att fördjupa förståelsen för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan se ut i vardagen på arbetsplatser, universitet och högskolor samt skolor och tar upp olika utmaningar som finns och även vilka faktorer som ger bra förutsättningar för ett främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter. I rapporten lyfter DO fram ett antal framgångsfaktorer. Rapporten ger även konkreta exempel på hur olika arbetsgivare eller utbildningsanordnare har organiserat arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter. Rapporten bygger på djupintervjuer med ett 30-tal arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare.

 • Mötas av hinder

  Det övergripande syftet med denna rapport är att analysera vad anmälningarna som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning handlar om med fokus på att identifiera mönster i upplevda hinder för personer med funktionsnedsättning. Mer specifikt har analyserna att försökt att svara på frågorna: Vad upplever anmälarna som hinder? Vilka händelser ligger till grund för anmälan? Hur beskriver anmälarna den diskriminerande situationen? I rapporten framgår att bristande tillgänglighet är den vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. En annan bidragande orsak är att människor handlar utifrån negativa stereotypa föreställningar och okunskap om personer med funktionsnedsättning eller om olika typer av funktionsnedsättningar. Analysen i rapporten bygger på drygt 485 anmälningar som kom in till DO under 2012 och som rör funktionsnedsättning. De analyserade anmälningarna täcker flera samhällsområden, till exempel arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården och handeln. Rapporten är skriven av Kristina Engwall, docent i historia och forskningsledare med inriktning mot funktionsnedsättning på FoU Södertörn, på uppdrag av DO och Myndigheten för delaktighet (MFD).

 • Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

  Publikationen ger en översikt av den forskning som mellan år 2000 och 2011 har bedrivits i Sverige om svenska förhållanden inom området diskriminering av muslimer. Sammanställningen visade att islamofobi och diskriminering av muslimer är ett stort samhällsproblem i dagens Sverige. Ett exempel som lyfts fram i rapporten är att muslimska församlingar utsätts för hatbrott med islamofoba motiv, såsom vandalisering, olaga hot eller att deras besökande medlemmar utsatts för fysiskt våld. Publikationen är framställd av Oxford Research som ansvarar för innehållet och för de slutsatser som dras.

 • Delar av mönster

  Det huvudsakliga syftet med rapporten är att fördjupa förståelsen för diskriminering som samhällsföreteelse, genom att synliggöra mönster i individers upplevelser av diskriminering. Rapporten visar att det finns ett mönster i den diskriminering som människor upplever i Sverige. Det handlar inte främst om isolerade händelser utan upplevelsen av diskriminering sker ofta genom en rad mer eller mindre tydliga handlingar under en längre tid. I rapporten finns också flera berättelser om den upplevda diskrimineringen . Rapporten bygger på en analys av drygt 800 anmälningar om upplevd diskriminering som kom in till DO under första halvåret 2012. Analysen omfattar anmälningar om diskriminering och täcker flera samhällsområden, till exempel arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården, handeln och i kontakt med samhälleliga institutioner såsom myndigheter.

 • Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

  Sammanställningen visar tydligt att diskriminering, utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder, förekommit vid rekrytering till svenska arbetsplatser. För övriga diskrimineringsgrunder är det svårare att dra några eftersom forskning inom området är begränsad. De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet. Publikationen är framställd av Oxford Research som ansvarar för innehållet och för publikationens slutsatser.

 • Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning

  Publikationens syfte är att ge en översikt av den forskning som bedrivits i Sverige om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv mellan 2000-2012. I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av trakasserier, vilka följder trakasserierna får det för dem som utsätts och hur man som arbetsgivare och utbildningsanordnare kan arbeta för att motverka trakasserier. Forskningsöversiktens slutsatser är att mekanismerna för trakasserier och kränkningar är gemensamma oavsett vilka åldersgrupper som studerats. All forskning om trakasserier pekar på att det är ett problem från det att elever börjar grundskolan till det att de studerar på universitetsnivå, och att det fortsätter in i arbetslivet. . Sexuella trakasserier som manifesteras i ung ålder riskerar att pågå även senare i livet. De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

 • Statistikens roll i arbetet mot diskriminering

  Publikationen är en förstudie om metoder för att samla in statistik som kan användas som underlag i arbetet med att forma och följa upp arbetet mot diskriminering och arbetet för de nationella minoriteterna, så kallade jämlikhetsdata. Målet med förstudien var att undersöka möjligheterna att införa nya variabler relaterade till exempel till diskrimineringsgrunder och nationella minoritetsspråk i Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som utförs av Statistiska centralbyrån (årligen). I förstudien framhåller DO vikten av att skapa förtroende och att ge garantier för hur statistiken kommer att användas. Utvecklingen av olika metoder för att samla in statistik måste förankras brett i samhället. Resultaten måste vara relevanta och meningsfulla. De måste också gå att jämföra både över tid och mellan olika befolkningsgrupper. Förstudien är genomförd av DO på uppdrag av regeringen. Bilagor till rapporten finns att beställa på order@do.se

 • Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv

  Rapportens syfte var att identifiera uttryck för åldersdiskriminering på arbetsplatser samt att urskilja processer på arbetsplatser som påverkar individers upplevelser av åldersdiskriminering. Rapporten visar bland annat att både yngre och äldre upplever att de diskrimineras vid rekryteringssituationer. Ett annat exempel på diskriminering är att äldre i mindre utsträckning än yngre får tillgång till möjligheter att utvecklas och meriteras, till exempel genom kompetensutveckling. I rapporten framgår även att åldersskämt mot både yngre och äldre finns som en form av en sällan ifrågasatt vardagsdiskriminering. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med kvinnor och män i åldrarna 22–61 år.

 • Rätten till sjukvård på lika villkor

  Sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården. Det står i hälso- och sjukvårdslagen och i diskrimineringslagen. Men rapporter och forskning visar att dagens vård har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor. Under 2011-2012 genomförde DO ett arbete med fokus på rätten till sjukvård på lika villkor. Den här rapporten beskriver erfarenheter av detta arbete och handlar bland annat om personers upplevelser av diskriminering inom vården med exempel från anmälningar och rättsfall.

 • Romers rättigheter

  Syftet med publikationen är att analysera vad som krävs för att med juridiken som verktyg bidra till individers upprättelse och motverka diskriminerande strukturer som hindrar romers tillgång till de mänskliga rättigheterna och bidrar till romers ojämlika ställning i samhället. Publikationen innehåller bland annat en genomgång av anmälningar, domar och förlikningar som rör diskriminering av romer. En stor del av anmälningarna belyser den öppenhet som präglar diskrimineringen av romer. Inte sällan berör anmälningarna diskriminering av kvinnor tillsammans med barn i vardagsnära situationer vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. Analysen i publikationen synliggör att diskriminering av romer är komplex. Det finns därför inte några enkla och enskilda åtgärder för att motverka diskrimineringen av romer. Det kräver en mängd åtgärder som tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och en förståelse för diskrimineringens komplexitet och följder. Utgångspunkten för publikationens analys är anmälningar från romer som kommit in till DO och den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och från januari 2004 till och med december 2010 samt de juridiska processer med domar och förlikningar som det riktade arbetet har medfört.

 • Upplevelser av diskriminering

  Syftet med denna undersökning var att få en bild av kunskapsläget hos de som utsätts för diskriminering samt få mer information och eventuellt ny kunskap som kan bidra till en ökad förståelse och effektivitet när det gäller att motverka diskriminering. Rapporten utgår från en kvalitativ studie som genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av DO. Frågorna i studien handlar bland annat om hur den enskilda individen upplever diskriminering, vilka konsekvenser den upplevda diskrimineringen får för individen och vilken kunskap som finns om lagstiftningen. I rapporten sammanfattas TNS-SIFO undersökning och innehållet relaterar också till andra undersökningar genomförda samma år baserade på ärendestatistik från DO. TNS-SIFO:s studie baserades på 92 djupintervjuer och åtta fokusgruppsdiskussioner fördelat över de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk, tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Visa fler