Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Är det diskriminering att kräva vaccinering eller vaccinationsbevis?

För att en situation ska bedömas som diskriminering enligt diskrimineringslagen krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Det innebär att många situationer som i dagligt tal kallas för diskriminering kan falla utanför diskrimineringslagen. Vad som är diskriminering enligt diskrimineringslagen motsvarar inte all behandling som upplevs som orättvis eller alla inskränkningar av rättigheter.

En första förutsättning för att en situation ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en eller flera personer missgynnas på ett sätt som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Om det saknas samband med en diskrimineringsgrund faller situationen utanför diskrimineringslagen och DO:s område.

När det handlar specifikt om krav på vaccinering eller vaccinationsbevis har DO för närvarande inte tagit ställning till frågan i någon tillsyn, och frågan har inte heller prövats i svensk domstol. Men DO går kontinuerligt igenom de anmälningar som kommer in till myndigheten. Vi kan komma att besluta om tillsyn i ett ärende om vaccinering eller vaccinationsbevis om och när vi bedömer att en anmälan väcker en relevant fråga om diskriminering i diskrimineringslagens mening.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022