Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad innebär den ”undersökning” som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?

Undersökningen inom aktiva åtgärder är en inventering och utredning för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen kan ske på olika sätt, till exempel:

  • gå igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument
  • enkäter och intervjuer, gruppintervjuer, arbetsplatsträffar eller andra samtal.

Undersökningen

  • ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder oberoende av hur arbetsstyrkan är sammansatt.
  • ska göras på en övergripande nivå för att identifiera de risker/hinder som finns på arbetsplatsen.
  • är det första steget i det kontinuerliga arbetet med aktiva åtgärder och följs av stegen, analysera, åtgärda och följa upp.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024