Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad är aktiva åtgärder?

Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Krav på aktiva åtgärder finns inom arbetslivet, högskolan och skollagreglerad verksamhet. Kraven ser olika ut beroende på område.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 juni 2024