Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s webbinarier

På våra webbinarier presenterar vi bland annat resultat från våra rapporter och diskuterar ofta resultaten med inbjudna gäster som ger sina perspektiv i frågan.

Filmkamera som visar film.

Foto: Kushagra Kevat, Unsplash

Genom våra webbinarier vill vi sprida kunskap och skapa dialog om olika diskrimineringsfrågor.

Kommande webbinarier

Just nu finns inga webbinarier inplanerade.

Kan man anmäla sig till DO:s webbinarier?

Oftast är det en utvald målgrupp som blir inbjuden till DO:s webbinarier, men det går alltid att skicka ett mejl till oss om det är ett webbinarium som du har frågor om eller som du vill delta på. Kontakta oss via webbinarium@do.se.   Alla våra webbinarier är kostnadsfria. 

Den här webbsidan uppdateras regelbundet med nya webbinarier.

Avslutade webbinarier

Här hittar du webbinarier som vi har genomfört.

Tid
Fredag 20 oktober, klockan 13.00-14.00

Målgrupp
Skolpersonal

Innehåll
Alla elever har rätt enligt lag att inte utsättas för diskriminering i skolan. Ändå sker det. På vilka sätt diskrimineras elever i skolan och vad är skolans ansvar? Diskrimineringsombudsmannen berättar om diskriminering och skolans ansvar enligt diskrimineringslagen.

Därefter följer ett panelsamtal med representanter för Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Autism Sverige, RFSL Ungdom och Rädda Barnens Ungdomsförbund.

I panelen:
Andie Stendin, utbildningsansvarig, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Anna Borisch, förbundsstyrelseledamot, RFSL Ungdom
Johanna Carnvik Schöier, intressepolitisk utredare med ansvar för skolfrågor, Autism Sverige
Warda Abdalla, förbundsordförande, Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Samtalet modereras av
Olivia Novotny, utredare på DO.

Här kan du ta del av webbinariet. Länk till annan webbplats.

Tid
Torsdag 21 september, klockan 9.00 – 10.15

Målgrupp
Webbinariet riktar sig till ledning och HR-personal vid privata och offentliga arbetsgivare samt till arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och civilsamhället.

Innehåll
På det här webbinariet presenterar DO en forskningsöversikt om risker för diskriminering vid rekrytering. Därefter följer ett panelsamtal om fallgropar i rekryteringsprocesser och vad man kan göra för att undvika dessa.

I panelen: Anders Reuter, arbetsrättsjurist, bransch- och arbetsgivarorganisation Visita, Laurence Romani, forskare och professor i management vid Handelshögskolan och föreståndare för Center for Responsible Leadership, Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige och Ulrika Husmark, sakkunnig mångfald, diskriminering, jämställdhet, fackförbundet Akavia.
Samtalet modereras av Aida Samani, senior jurist vid människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Webbinariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand.

Tid

Tisdag 28 mars 2023, klockan 9.00 – 10.15

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till civilsamhällesorganisationer, myndigheter och universitet och lärosäten.

Innehåll

På det här webbinariet presenterar vi en aktuell rapport om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Därefter följer ett panelsamtal om hur diskriminering kommer till uttryck, hur det påverkar livsvillkoren för den som är utsatt och hur det kan motverkas. Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Tid

Klockan 9.00 – 11.00 den 11 mars 2022

Målgrupp

Personer som är engagerade i dessa frågor på till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner, i näringslivet, intresseorganisationer, civilsamhälle samt forskning och akademi.

Innehåll

På det här webbinariet lyfter vi frågan om de risker för diskriminering som kan uppstå när myndigheter och andra aktörer tillämpar AI och automatiserat beslutsfattande i beslut mot enskilda. DO presenterar sitt arbete med frågan, däribland en ny kartläggning över statliga myndigheters användning av AI och automatiserat beslutsfattande och vilken kunskap myndigheterna har om de risker för diskriminering det kan leda till. Dessutom presenterar Stefan Larsson, lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, ett forskningsprojekt om AI och offentlig förvaltning och de kunskaps- och styrningsbehov han ser med dagens utveckling.

Program

9.00 – 9.10 Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius hälsar välkommen.

9.10 – 9.30 Utmaningar med AI och risker för diskriminering, Christina Jönsson, jurist på DO.

9.30 – 9.50 Ny kartläggning: Transparens, träning och data – Myndigheters användning av AI och automatiserat beslutsfattande samt kunskap om risker för diskriminering, Ragnar Andersson och Jennie Bäckman, utredare på DO.

9.50 – 10.00 DO:s fördjupade dialog med myndigheter om AI och diskriminering, Ammar Makboul, utredare på DO.

10.00 – 10.10 Paus

10.10 – 10.40 Nytt forskningsprojekt om AI och offentlig förvaltning. Vilka kunskaps- och styrningsbehov finns med dagens utveckling? Stefan Larsson, lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

10.40 – 11.00 Publikens frågor och avslut.

Webbinariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand.

Tid

Fredag den 18 mars 2022, klockan 9.00 – 11.00 

Målgrupp

HR-personal och personer i ledande befattning, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt fackligt engagerade medarbetare.

Innehåll

På det här webbinariet presenterar vi den aktuella forskningsöversikten över förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Vi kommer också diskutera hur ledarskap, medarbetarskap och hövlighet kan förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen tillsammans med Cissi Elwin, vd för Chefakademin, Simon Norrthon, Förbundsordförande i Fackförbundet Scen & Film, Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet och diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Webbinariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand.

Tid

Fredag den 1 april 2022, klockan 9.00 – 11.00

Målgrupp

Civilsamhället, forskare och lärare vid universitet och lärosäten, myndigheter, fackförbund och arbetsgivarförbund.

Innehåll

På det här webbinariet presenterar vi vår aktuella statistikrapport över anmälningar som kommit till DO mellan 2015 – 2021. Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet, leder därefter en diskussion om vad statistik över anmälningar kan säga om individers utsatthet. I panelen medverkar: Hans von Axelson, utredare vid Myndigheten för delaktighet, Marie Cham, talesperson för Afrosvenskarnas riksorganisation, Lisa Wallin, utredare vid Brottsförebyggande rådet och Karolina Windell, chef för analyssektionen på Diskrimineringsombudsmannen. Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Webbinariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand.

Tid

Tisdagen den 3 maj 2022, klockan 9:00 – 11:00.

Målgrupp

Personer som är engagerade i dessa frågor på till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner, bostadsmarknadens aktörer, intresseorganisationer, civilsamhälle samt forskning och akademi.

Innehåll

DO:s analyser av anmälningar visar att relativt många anmälningar rör bristande tillgänglighet på bostadsmarknaden. En stor del av de anmälningarna leder inte till någon åtgärd eftersom bristande tillgänglighet inte omfattas av diskrimineringsförbudet inom bostadsområdet. DO menar därför att diskrimineringslagen behöver ändras. Vad säger civila samhället om behoven av stärkt lagstiftning och kan ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet bidra till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina mänskliga rättigheter?

På det här webbinariet presenterar Anna Ericsson rapporten Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder och DO:s förslag till åtgärder för att motverka diskriminering. Jennie Bäckman berättar vad DO:s analyser av inkomna anmälningar säger om förekomsten av diskriminering inom bostadsområdet. Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige, berättar om behovet av ett funktionsrättsperspektiv på bostadsfrågor och Paul Lappalainen, expert inom likarätt- och diskrimineringsfrågor, diskuterar vilka möjligheter och utmaningar han ser med ett förbud mot bristande tillgänglighet. Därefter lyfter Fredrik von Platen, sakkunnig på SPF Pensionärerna, äldres situation på bostadsmarknaden. Avslutningsvis samtalar diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius med dagens talare. I det samtalet kommer även Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén delta.

Webbinariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand.

Program

9.00 – 9.05 Shrikant Ward, moderator, hälsar välkommen.

9.05 – 9.20 En presentation av DO:s rapport Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder, Anna Ericsson, utredare på DO.

9.20 – 9.30 Vad visar DO:s analyser av inkomna anmälningar inom bostadsområdet? Jennie Bäckman, utredare på DO.

9.30 – 09.50 Möjligheter och utmaningar med ett förbud mot bristande tillgänglighet. Paul Lappalainen, svensk expert, European Equality Law Network.

09.50 – 10.00 Paus

10.00 – 10.15 Otillgängliga bostäder, diskriminering och behovet av ett funktionsrättsperspektiv. Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige.

10:15 ─ 10:30 Bristen på bostäder att åldras i och äldres bostadssituation. Fredrik von Platen, sakkunnig i boendefrågor på SPF Pensionärerna.

10.30 – 11.00 Samtal om dagens ämne mellan Lars Arrhenius, Paul Lappalainen, Ola Linder, Fredrik von Platen och Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén samt frågor från chatten. Samtalet leds av moderator Shrikant Ward.

Tid

Tisdagen 10 maj 2022, klockan 13.00 – 15.30.

Målgrupp

Personer som är arbetar med dessa frågor på till exempel statliga myndigheter, kommuner, regioner, civila samhället och till forskare.

Innehåll

Socialsekreterares föreställningar om kön, ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning kan påverka socialtjänstens insatser för barn och unga. Det visar en forskningsrapport som tagits fram av forskarna Katarina Grim och Birgitta Persdotter vid Karlstad universitet på uppdrag av DO. Enligt rapporten kan skillnader i socialtjänstens insatser på flera områden innebära en risk för diskriminering och utgöra hinder för allas lika rättigheter och möjligheter.

På webbinariet presenterar forskaren Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, rapporten Skillnader som kan utgöra risk för diskriminering? En kvalitativ studie om faktorer som påverkar socialsekreterares bedömningar och beslut inom den sociala barn- och ungdomsvården”.

Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Webbinariet har inte spelats in och kan därför inte ses i efterhand.

Tid

Torsdag den 8 december 2022, klockan 9.00 – 10.00

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom ett lärosäte och dig som företräder en studentorganisation.

Innehåll

På det här webbinariet presenterar vi en aktuell rapport om universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder Pdf, 712.6 kB. för att förebygga diskriminering av studenter. Därefter följer en frågestund då ni kan ställa frågor till utredare vid DO:s analyssektion och rättsenhet. Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Webbinariet har inte spelats in och kan därför inte ses i efterhand.

Tid

Torsdag 21 september, klockan 9.00 – 10.15

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till ledning och HR-personal vid privata och offentliga arbetsgivare samt till arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och civilsamhället.

Innehåll

På det här webbinariet presenterar DO en forskningsöversikt om risker för diskriminering vid rekrytering. Därefter följer ett panelsamtal om fallgropar i rekryteringsprocesser och vad man kan göra för att undvika dessa.

I panelen: Anders Reuter, arbetsrättsjurist, bransch- och arbetsgivarorganisation Visita, Laurence Romani, forskare och professor i management vid Handelshögskolan och föreståndare för Center for Responsible Leadership, Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige och Ulrika Husmark, sakkunnig mångfald, diskriminering, jämställdhet, fackförbundet Akavia.
Samtalet modereras av Aida Samani, senior jurist vid människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.


Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 juni 2024