Fem områden i högskolans aktiva åtgärder

Högskolor ska arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Att arbeta med aktiva åtgärder innebär att arbeta kontinuerligt för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process.

Arbeta inom fem områden

På högskolan ska ni arbeta med aktiva åtgärder inom följande fem områden:

 

Arbeta i fyra steg inom alla områden

cirkel som illustrerar de fyra stegen: undersöka, analysera, genomföra och följa upp.

Tillbaka till toppen