Riktlinjer mot trakasserier i förskolan och skolan

Förskolor och skolor måste ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Varje verksamhet måste dessutom följa upp och utvärdera riktlinjerna och rutinerna.

Utforma och följa upp riktlinjer och rutiner

Varje skola, förskola eller motsvarande ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Verksamheten ska också ha rutiner som klargör hur verksamheten ska agera om trakasserier påstås ha inträffat. Rutinerna ska ange vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. Chefer och personal i arbetsledande befattningar bör utbildas om reglerna om trakasserier samt om hur man kan förebygga och förhindra trakasserier.

Utbildningsanordnaren ska även följa upp och utvärdera riktlinjerna och rutinerna.

Undersök för att upptäcka om fler åtgärder behövs

Varje verksamhet - det vill säga skola, förskola eller motsvarande - ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen kan visa att skolan eller förskolan behöver göra mer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Film - Sexuella trakasserier i skolan

Att utsättas för sexuella trakasserier i skolan kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har skolans huvudman/rektor ett ansvar för att förhindra sexuella trakasserier. Enligt diskrimineringslagen.

Tillbaka till toppen