Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder

Ett förskolebarn med hörlurar som ser fundersam ut.

Alla utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på dig som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning.

Att göra lista - det här ska du göra

 

Ta hjälp av vår checklista i arbetet med att förebygga diskriminering i skolan.

Vad är en utbildningsanordnare?

Utbildningsanordnare är en aktör som bedriver utbildningsverksamhet; det kan till exempel vara en kommun, en stiftelse eller ett företag. De utbildningsanordnare som bedriver någon av följande verksamheter ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder:

  • utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen
  • utbildning enligt högskolelagen
  • utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

Varje enskild verksamhet ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder.

Varför ska vi genomföra aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder har, precis som förbudet mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbudet är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan utbildninganorndarens aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter.

Skollagen

Diskrimineringslagens tredje kapitel ändrades den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann.

Observera att skollagens regler om kränkande behandling är oförändrade. Skolinspektionens information om plan mot kränkande särbehandling