DO granskar arbetsgivare och utbildningsanordnare

En del av DO:s tillsynsuppdrag handlar om att granska att arbetsgivare och utbildningsanordnare följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. DO:s tillsyn inom detta område sker exempelvis genom att vi granskar innehållet i dokumentation där arbetsgivares och utbildningsanordnares beskriver sitt arbete med aktiva åtgärder.

Vem ska skicka in uppgifter till DO?

När det gäller aktiva åtgärder har DO tillsyn över alla arbetsgivare och alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen, enligt högskolelagen samt utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

DO granskar årligen ett urval av dessa. Urvalet sker på DO:s initiativ och en arbetsgivare eller utbildningsanordnare ska endast skicka in handlingar till oss om vi begär det.

Hur går tillsynen till?

DO inleder en tillsyn genom att begära in uppgifter om arbetsgivarens eller utbildningsanordnarens målinriktade arbetet för lika rättigheter och möjligheter. I samband med granskningen kan DO även ställa frågor som i övrigt har betydelse för tillsynen.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att lämna uppgifter till DO om förhållandena i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen.

När DO har tagit emot uppgifterna gör vi en bedömning. Behöver vi mer information för att kunna göra en bedömning så hör vi av oss och efterfrågar kompletterande uppgifter. Därefter skickar DO ett skriftligt beslut. I beslutet framgår om vi bedömer att de åtgärder som redovisats lever upp till lagens krav eller inte.

Om DO bedömer att redovisningen lever upp till lagens krav avslutas ärendet utan anmärkningar.

Om DO bedömer att de redovisningen inte uppfyller lagens krav får den som granskas information om vilka delar som innehåller brister. DO avslutar sedan tillsynsärendet och förutsätter att konstaterade brister korrigeras. I vissa fall väljer vi även att vid ett senare tillfälle följa upp om bristerna har avhjälpts.

Vad händer om arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren inte svarar?

Om arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren inte besvarar DO:s begäran kan vi komma att förelägga arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren att vid vite skicka in det material som DO har begärt.

Kan arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren få anstånd?

DO:s tillsyn går ut på att kontrollera arbete och innehåll i handlingar som redan ska finnas hos utbildningsanordnaren och arbetsgivaren. Vi är därför restriktiva med att bevilja anstånd.

Om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer lagen

Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte avhjälper konstaterade brister i sitt arbete kan DO ansöka om att Nämnden mot diskriminering ska förelägga arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Du kanske även är intresserad av

Tillbaka till toppen