4. Utbildning och övrig kompetensutveckling

Utbildning och övrig kompetensutveckling är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som är arbetsgivare ska arbeta för att alla arbetstagare får möjlighet till kompetensutveckling oavsett diskrimineringsgrund.

Som arbetsgivare bör du se till att insatser för kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla anställda till del på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund. Du ska också sträva efter en jämn fördelning av kvinnor och män när det gäller utbildning och kompetensutveckling.

Arbete mot diskriminering i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg:

Steg 1: Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

Steg 2: Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt.

Steg 3: Åtgärda – genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Steg 4: Följ upp och utvärdera arbetet.

Svårt att komma igång?

Du får hjälp med tips och konkreta exempel i guiden till aktiva åtgärder!

Stöd i arbetet mot diskriminering med vår e-guide

Faktorer som arbetsgivaren kan undersöka

Till att börja med ska du undersöka och analysera om de finns risker eller hinder som gör att den utbildning och kompetensutveckling som du som arbetsgivare erbjuder inte kommer alla till del på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund.

Du kan till exempel undersöka och analysera följande faktorer

  • hur arbetstagarna, oavsett diskrimineringsgrund, stöds och uppmuntras att söka högre tjänster
  • om arbetsgivaren vet vilken kompetens de anställda har
  • om all kompetens tas tillvara.

Kön och andra diskrimineringsgrunder

Arbetsgivarna ska sträva efter en jämn fördelning av kvinnor och män  när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Motsvarande krav finns inte för övriga diskrimineringsgrunder. Då ska undersökningen inte innebära en kvantitativ kartläggning, det vill säga uppdelning av arbetstagarna utifrån diskrimineringsgrund.

Tillbaka till toppen