2. Löner och andra anställningsvillkor

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Området handlar om arbetsgivarens generella förhållningssätt när det gäller riktlinjer, kriterier för lönesättning och liknande. Här ingår även bestämmelser om löneförmåner som tjänstebil, bostads- och reseförmåner och bonussystem.

Arbete mot diskriminering i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området löner och andra anställningsvillkor:

Steg 1: Undersök om det finns risker för diskriminering , repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

Steg 2: Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt.

Steg 3: Åtgärda – genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Steg 4: Följ upp och utvärdera arbetet.

Svårt att komma igång?

Du får hjälp med tips och konkreta exempel i guiden till aktiva åtgärder!

Stöd i arbetet mot diskriminering med vår e-guide

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden

  • kriterier för lönesättning
  • löneförmåner och bonussystem

På det här området ska arbetet utgå från alla diskrimineringsgrunderna till skillnad från den årliga lönekartläggningen, där arbetet enbart utgår från diskrimineringsgrunden kön. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå – det handlar alltså inte om att göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå.

Tillbaka till toppen