Gör en lönekartläggning varje år

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor ska finnas med i lönekartläggningen, som till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande.

Här beskriver vi vad lagen kräver av en lönekartläggning. Du kan även använda vår e-utbildning som går igenom hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare.

Du får stöd i arbetet med lönekartläggning i vår e-utbildning 

1. Gör en kartläggning

Vad ska finnas med i lönekartläggningen?

I lönekartläggningen ska du kartlägga och analysera följande:

 

2. Analysera löneskillnaderna

När kartläggningen är klar ska du som är arbetsgivare analysera löneskillnaderna som kommit fram. Analysen av löneskillnaden sker normalt på gruppnivå för att upptäcka den strukturella undervärdering som kan vara förknippad med arbetsuppgifter som är eller har varit typiska för kvinnor. Analysen kan innefatta lönenivåer, lönespridning och andra jämförelser som är lämpliga att göra på gruppnivå.

Arbetsuppgifterna ska bedömas utifrån vad som krävs av de personer som utför dem. Bedömningen ska alltså göras utifrån kriterier som vilka kunskaper och färdigheter, samt vilket ansvar och vilken ansträngning som arbetsuppgifterna kräver. Det är också viktigt att bedöma vilka arbetsförhållanden som gäller för olika arbeten som till exempel den fysiska eller psykiska belastningen. I själva kartläggningen handlar det enbart om att titta på arbetets krav och inte på individers kvalifikationer (det kommer under själva lönesättningen om arbetsplatsen tillämpar individuell lönesättning).

Det finns inget krav i lagen på en systematisk arbetsvärdering men det kan underlätta arbetet med kartläggning och analys. Bedömningen av kraven i arbetena ska ske utan hänsyn till vem som utför arbetet.

3. Dokumentera lönekartläggningen

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Dokumentationen ska innehålla

  • en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen
  • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • en beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Arbetet med lönekartläggning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.