1. Arbetsförhållanden

Tre personer sitter framför datorer i ett kontorslandskap.

Aktiva åtgärder innebär bland annat att arbetsgivare ska arbeta löpande för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen när det handlar om arbetsförhållanden. Det kan till exempel omfatta samtalsklimat, arbetstider, utrustning, trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund. Du ska undersöka och analysera både psykiska och fysiska arbetsförhållanden på arbetsplatsen utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Arbete mot diskriminering i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom arbetsförhållanden:

  1. Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

  2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt.

  3. Åtgärda – genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

  4. Följ upp och utvärdera arbetet.

Du som arbetsgivare bör bland annat undersöka, analysera och genomföra åtgärder så att inte någon missgynnas av arbetsklimatet eller anställningsformerna. Till exempel på grund av sin religion, ålder, sexuella läggning eller funktionsnedsättning.

Svårt att komma igång?

Du får hjälp med tips och konkreta exempel i guiden till aktiva åtgärder!

Stöd i arbetet mot diskriminering med vår e-guide

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Du kan undersöka och analysera till exempel följande faktorer:

  • ergonomi, maskiner och omklädningsrum
  • skyddsutrustning och klädkrav
  • arbetstider
  • förekomsten av trakasserier eller sexuella trakasserier
  • arbetstagarnas och chefernas kunskap om diskriminering och trakasserier,
  • hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och arbetsgivarens utredningsskyldighet.

Tips

Exempel på frågeställningar kan vara: Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de rådande attityderna? Kommer stereotypa könsroller, normer och föreställningar till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?

Trakasserier och sexuella trakasserier

I undersökningen av arbetsförhållandena ingår att undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder och risker för sexuella trakasserier. Den kan omfatta exempelvis om det förekommer kränkande bilder eller budskap på arbetsplatsen, hur jargongen är och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande skämt.

Som arbetsgivare ska du dessutom ta fram riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Dessa ska finnas även om undersökningen visar att det inte förekommer trakasserier.

Arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Aktiva åtgärder ska (sedan 1 januari 2017) göras enligt en metod som har likheter med det tillvägagångssätt som används för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att hålla isär de olika regelverken då de har olika syften även om det kan finnas möjligheter att samordna delar av arbetet, framförallt på området arbetsförhållanden.

Det arbetsmiljörättsliga regelverket omfattar bland annat arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Tillbaka till toppen