5. Föräldraskap och arbete

Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som är arbetsgivare ska underlätta för dina medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. I det arbetet bör du ta hänsyn till faktorer i arbetslivet som kan försvåra möjligheterna att ta ansvar för barn och hem.

Det kan till exempel handla om att begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid eller att införa flextid. Det kan också handla om att ge föräldralediga möjlighet att hålla kontakt med arbetsplatsen genom att informera om sådant som händer på arbetsplatsen och bjuda in till utvecklingssamtal och personaldagar.

Arbete mot diskriminering i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg:

Steg 1: Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

Steg 2: Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt.

Steg 3: Åtgärda – genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Steg 4: Följ upp och utvärdera arbetet.

Svårt att komma igång?

Du får hjälp med tips och konkreta exempel i guiden till aktiva åtgärder!

Stöd i arbetet mot diskriminering med vår e-guide

Faktorer som arbetsgivaren kan undersöka

Undersökningen och analysen ska omfatta frågan hur verksamheten fungerar för den som är förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap.

Som arbetsgivare kan du till exempel undersöka och analysera följande faktorer:

  • om det finns hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn
  • om övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått
  • om det finns behov av flexibla arbetstider
  • om det finns möjligheter för arbetstagare att utföra arbete i hemmet.
Tillbaka till toppen