Förebygg diskriminering

Åtta glada ungdomar sitter på rad och pratar med varandra.

Att motverka diskriminering och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter är en uppgift som berör oss alla. På de här sidorna beskriver vi vilket ansvar arbetsgivare och utbildningsanordnare har när det gäller att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Förebygg diskriminering med aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet måste göras kontinuerligt. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process som genomförs i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.

Stoppa trakasserier när de uppstår

Arbetsgivare och utbildningsanordnare är också skyldiga att utreda och genomföra åtgärder om de får kännedom att en arbetstagare, barn, elev eller student upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Tillbaka till toppen