Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fem områden i högskolans aktiva åtgärder

Högskolor ska bedriva arbetet med aktiva åtgärder inom fem olika områden. På den här sidan får du veta vilka de fem områdena är och vad de handlar om.

Arbeta inom fem områden

På högskolan ska ni arbeta med aktiva åtgärder inom dessa fem områden:

 • Antagning och rekrytering
 • Examinationer och bedömningar
 • Studiemiljö
 • Studier och föräldraskap
 • Undervisningsformer och organisering

Antagning och rekrytering

Inom området antagning och rekrytering ska högskolor undersöka, och om det behövs genomföra åtgärder, så att utbildningarna attraherar sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det kan till exempel handla om hur ni beskriver utbildningarna i er marknadsföring, i informationsmaterial och i kontakter med potentiella sökande.

Urvals- och behörighetsvillkoren ska inte bara leva upp till kravet på att vara icke-diskriminerande, utan ska också utformas så att de inte innebär risk för att någon diskrimineras. Undersök hur antagningen går till i praktiken och hur högskolan bemöter sökande under rekryteringsprocessen.

Examinationer och bedömningar

Inom området examinationer och bedömningar av studenternas prestationer behöver högskolan bland annat säkerställa att kursplaner och andra regler för bedömningar inte riskerar att försämra möjligheterna för någon grupp oavsett diskrimineringsgrund.

Det handlar också om att undersöka om det finns risker i det praktiska arbetet för att bedömningar av studenternas studieprestationer - medvetet eller omedvetet - påverkas av faktorer som har samband med någon diskrimineringsgrund. Detsamma gäller i tillämpningen av regler och rutiner. Arbetet inom det här området bör också vara inriktat på att utbilda personalen, om det behövs.

Studiemiljö

Begreppet studiemiljö syftar på både den fysiska och den psykosociala miljön. I den fysiska studiemiljön ingår till exempel lokaler, hjälpmedel och utrustning. Den psykosociala studiemiljön omfattar bland annat bemötandefrågor, tilltal och olika former för umgänge. I arbetet ingår också att undersöka risker för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Undersökningen kan till exempel omfatta hur jargongen är bland studenter och lärare och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande kommenterar eller skämt. Vilka konkreta åtgärder ni behöver genomföra beror på vilka problem undersökningen visar på.

Kom ihåg att ni också ska ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Studier och föräldraskap

Högskolan ska underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel om hur ni organiserar undervisningen, när den förläggs, om vissa moment kan utföras på distans eller om det finns särskilda behov när det gäller lokalerna.

Undervisningsformer och organisering

Området undervisningsformer och organisering av utbildningen handlar bland annat om hur högskolan genomför undervisningen: föreläsningar, seminarier, distansundervisning, online-kurser och liknande. Det kan också handla om att se över när och var undervisningen äger rum.

Arbetet med aktiva åtgärder inom det här området handlar om att undersöka om det finns någon risk för att undervisningens form och organisering kan ha en negativ inverkan på någon grupp studenter och om det i så fall finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Arbeta i fyra steg inom alla områden

En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.

Första steget innebär att undersöka den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Det kan både ta sig uttryck i form av reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen ska vara en inventering och utredning av verksamheten för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier, eller risker för diskriminering eller repressalier.

Så här kan undersökningen gå till

Undersökningen kan ske på olika sätt. Ni bör till exempel gå igenom högskolans olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Det kan handla om att undersöka verksamheten genom till exempel

 • enkäter
 • individuella intervjuer
 • gruppintervjuer
 • arbetsplatsträffar eller andra samtal.

Gör undersökningen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera risker eller hinder i verksamheten.

Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena inom verksamheten och inte på enskilda individers etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning med mera. Det ska alltså inte göras någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå, och undersökningen måste hantera eventuella känsliga personuppgifter så att de inte kan kopplas ihop med någon individ på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats..

Efter undersökningen ska ni analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. Analysens omfattning beror i stor utsträckning på vilken typ av verksamhet det handlar om och hur stor den är.

I steg tre genomför ni de förebyggande och främjande åtgärder som behövs, mot bakgrund av undersökningen och analysen. Ni får nu bedöma vilka konkreta åtgärder som är möjliga att genomföra i er verksamhet. Liksom övriga steg ska åtgärderna genomföras i samverkan med dem som deltar i utbildningen och de anställda.

Högskolan ska genomföra

 • åtgärder för att undanröja de upptäckta riskerna och hindren
 • främjande åtgärder i syfte att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper, det vill säga undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Planera in tid och resurser och gör en ansvarsfördelning

Ni bör planera in nödvändiga resurser, och ange vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna. Planera och genomför åtgärderna så snart som möjligt.

Omständigheterna avgör vilka åtgärder som behövs

Det går inte att generellt ange vilka åtgärder högskolan ska genomföra, utan det får bedömas med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.

Om ni har undersökt verksamheten på högskolan och upptäckt risker för diskriminering eller andra hinder ska ni som huvudregel genomföra åtgärder för att hantera dessa risker och hinder.

Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. När det är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024