Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Granskning av utbildningsanordnares aktiva åtgärder

En del av DO:s tillsynsuppdrag handlar om att granska att utbildningsanordnare följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. 

Vem ska skicka in uppgifter till DO?

Alla utbildningsanordnare ska fortlöpande genomföra aktiva åtgärder. En utbildningsanordnare är den som bedriver utbildning enligt skollagen, enligt högskolelagen samt utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Det kan till exempel vara en kommun, en stiftelse, ett kooperativ eller en högskola.

DO granskar löpande ett urval av utbildningsanordnare. Urvalet sker på DO:s initiativ och utbildningsanordnare ska endast skicka in handlingar till oss om vi begär det.

Hur går tillsynen till?

DO inleder en tillsyn genom att begära in uppgifter om utbildningsanordnarens målinriktade arbetet för lika rättigheter och möjligheter. I samband med granskningen kan DO även ställa frågor som i övrigt har betydelse för tillsynen.

Utbildningsanordnare är skyldiga att lämna uppgifter till DO om förhållandena i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen.

När DO har tagit emot uppgifterna gör vi en bedömning. Behöver vi mer information för att kunna göra en bedömning så hör vi av oss och efterfrågar kompletterande uppgifter. Därefter skickar DO ett skriftligt beslut. I beslutet framgår om vi bedömer att de åtgärder som redovisats lever upp till lagens krav eller inte.

Om DO bedömer att redovisningen lever upp till lagens krav avslutas ärendet utan anmärkningar.

Om DO bedömer att redovisningen inte uppfyller lagens krav får utbildningsanordnaren information om vilka delar av den som innehåller brister. DO avslutar sedan tillsynsärendet och förutsätter att konstaterade brister korrigeras. I vissa fall väljer vi även att vid ett senare tillfälle följa upp om bristerna har avhjälpts.

Vad händer om utbildningsanordnaren inte svarar?

Om utbildningsanordnaren inte besvarar DO:s begäran kan vi komma att förelägga utbildningsanordnaren att vid vite skicka in det material som DO har begärt.

Kan utbildningsanordnaren få anstånd?

DO:s tillsyn går ut på att kontrollera arbete och innehåll i handlingar som redan ska finnas hos utbildningsanordnaren. Vi är därför restriktiva med att bevilja anstånd.

Om utbildningsanordnare inte följer lagen

Om en utbildningsanordnare inte avhjälper konstaterade brister i sitt arbete kan DO ansöka om att Nämnden mot diskriminering Länk till annan webbplats. ska förelägga utbildningsanordnaren att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 april 2024