Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbeta fortlöpande i fyra steg

Att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering innebär bland annat att du ska arbeta stegvis och i återkommande cykler. Här kan du läsa om arbetets fyra steg.

Fyra steg i ditt arbete med aktiva åtgärder

För att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i er verksamhet ska du och ni arbeta fortlöpande i fyra steg:

  1. undersök
  2. analysera
  3. åtgärda
  4. följ upp och utvärdera.
En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.

Det här innebär de fyra stegen

Första steget innebär att undersöka din och er verksamhet för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Genom att undersöka verksamheten ser ni till att de åtgärder som ni genomför motsvarar de faktiska behoven i just er verksamhet.

Så här kan undersökningen gå till

Arbetet ska göras på ett generellt plan till exempel genom att göra en översyn av olika rutiner, riktlinjer och policydokument men även av attityder och normer. Undersökningen kan göras på olika sätt. Det kan handla om att en skola eller fritidshem undersöker sin verksamhet genom

  • enkäter
  • individuella intervjuer
  • gruppintervjuer
  • arbetsplatsträffar eller andra samtal.

Gör undersökningen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera eventuella risker och hinder i verksamheten. Det kan finnas strukturella risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter när det gäller samtliga diskrimineringsgrunder, även om det inte finns någon i verksamheten som är direkt berörd.

Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag och riktar in sig på förhållandena i er verksamhet och inte på till exempel enskilda individers etniska tillhörighet, religion eller sexuella läggning. Det ska alltså inte vara en kartläggning på individnivå över personliga förhållanden. Undersökningen måste göras på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå kommer fram inte kan kopplas ihop med någon individ på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

I det andra steget ska du och ni analysera orsakerna till de risker och hinder som ni har upptäckt i er undersökning. Analysens omfattning beror i stor utsträckning på vilken typ av verksamhet det handlar om och hur stor den är.

I det tredje steget ska du och ni åtgärda de problem i verksamheten som analysen pekar på när det gäller risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Omständigheterna avgör vilka åtgärder som behövs

Det går inte att här generellt ange vilka åtgärder du och ni ska genomföra i er verksamhet. Det beror på era behov, resurser och andra omständigheter i det enskilda fallet.

Planera in tid och resurser och utse ansvariga

Tidsplanera åtgärderna och genomför dem så snart som möjligt. Ni bör också planera in nödvändiga resurser och ange vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna.

Det sista och fjärde steget är att följa upp och utvärdera hela arbetet, inklusive undersökningen, analysen och åtgärderna.

När ni följt upp och utvärderat ert arbete i sin helhet, ska era erfarenheter gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa arbetscykel med aktiva åtgärder.

Tänk på att också följa upp och utvärdera verksamhetens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Kom ihåg att undersökningen, analysen, åtgärderna, uppföljningen och utvärderingen ska gälla för hela din verksamhet. Du ska också inkludera samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022