Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder

Alla barn och elever har rätt att inte diskrimineras. Därför ska bland annat förskolor, skolor och fritidshem förebygga diskriminering. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som ansvarar för en utbildning eller någon annan verksamhet enligt skollagen.

Tre ungdomar tar en selfie, fotografi.

Arbetet kan exempelvis handla om att se över vilka läromedel som används. Det handlar också om att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Vad är aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder innebär att du ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever i din verksamhet.

Så här ska du göra

Kom ihåg

Det finns ingen begränsning i diskrimineringslagen av vilka områden som arbetet mot diskriminering i skola och förskola ska omfatta. Arbetet ska gälla för hela verksamheten. Det är en skillnad jämfört med aktiva åtgärder inom arbetsliv och högskola, där särskilda områden tas upp i lagen.

Arbetet i skola, förskola och fritidshem kan till exempel handla om att kompetensutveckla personalen för att öka deras medvetenhet och kunskap om diskriminering. Det kan också vara att lärarna när de planerar undervisningen väljer arbetssätt och läromedel så att alla elever kan knyta an till ämnet och får möjlighet att aktivt bidra till undervisningen.

Inkludera samtliga sju diskrimineringsgrunder i ditt arbete mot diskriminering:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning eller
  • ålder.

Ta del av ett samtal på en skola - få en överblick

I den här korta filmen får du möta en rektor, skolpersonal och en elevrepresentant när de pratar om de fyra stegen som ingår i arbetet med aktiva åtgärder.

Varför ska du arbeta med aktiva åtgärder?

Diskrimineringslagen ställer krav på att utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder. Syftet är att förebygga och motverka diskriminering.

Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall. Det handlar istället om att förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter i förskolan eller skolan.

Vilka ska arbeta med aktiva åtgärder?

Alla utbildningsanordnare - till exempel kommuner, stiftelser eller företag - som bedriver utbildning eller någon annan verksamhet enligt skollagen ska arbeta med aktiva åtgärder. Och varje verksamhet ska genomföra arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 november 2023