Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad är diskriminering?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering.

Orättvisa är inte alltid diskriminering enligt lagen

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag. Diskriminering kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar. Men orättvis behandling är inte alltid diskriminering i lagens mening.

Definition av diskriminering

På den här sidan förklarar vi vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen, nämligen att det

 • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
 • ska finnas ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
 • måste handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen
 • måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.

Lagen skyddar endast individer

Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och företag). Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att personal i en affär inte får diskriminera sina kunder.

Exempel på diskriminering

Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju.
 • En restaurang släpper inte in en person och det har samband med att hen har en funktionsnedsättning som påverkar tal och rörelser.
 • En bank nekar en person ett lån för att hen anses vara för gammal.
 • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.
 • En chef gör ovälkomna sexuella närmanden.
 • En lärare hånar en elev för att hen bär huvudduk.
 • En tandläkarmottagning låter inte en man boka tid för att han bär klänning.
 • En fabrik kräver att alla anställda måste ha en viss kroppslängd.
 • En handläggare på Arbetsförmedlingen hånar en person för att hen är bisexuell.
 • En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hen är gravid.
 • Personalen på en restaurang vägrar att läsa upp menyn för en gäst som har en synnedsättning.
 • En lärare använder ett oönskat pronomen i relation till en elev.

Film - vi förklarar begreppet diskriminering

Sju diskrimineringsgrunder

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Sex former av diskriminering

Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är

Var kan man bli diskriminerad?

Förbudet mot diskriminering gäller för verksamheter inom följande områden i samhället

 • arbetslivet
 • utbildning
 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • start eller bedrivande av näringsverksamhet
 • yrkesbehörighet
 • medlemskap i vissa organisationer
 • varor, tjänster och bostäder
 • anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor)
 • hälso- och sjukvården
 • socialtjänsten, färdtjänst och bidrag för bostadsanpassning
 • socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
 • arbetslöshetsförsäkring
 • statligt studiestöd
 • värn- och civilplikt.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Film - flera röster om hur diskriminering kan upplevas

I den här filmen får vi träffa sju personer som berättar om sina upplevelser av diskriminering. Varje berättelse representerar en av de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagen. Berättelserna är konstruerade efter flera autentiska händelser, scenerna spelas av skådespelare.

Bemötande i offentlig sektor

Diskrimineringslagen innehåller även en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden.

De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och landsting. Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de ger upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp.

Den som ytterst ansvarar för en verksamhet ansvarar också för att personalen inom verksamheten inte diskriminerar någon.

Vad är inte diskriminering?

Om det är ett missgynnande eller kränkning som saknar samband med en diskrimineringsgrund så är det inte diskriminering. Undantaget är dock sexuella trakasserier som inte kräver samband med diskrimineringsgrund.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller alla samhällsområden och inte heller det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas inte heller av diskrimineringsförbudet.

Det finns däremot andra lagar och regler som sätter gränser för till exempel ageranden mellan privatpersoner och för vad som får skrivas och sägas i reklam och media.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 december 2023