Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tips och klagomål om diskriminering

Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder informationen som finns i tips och klagomål.

Tips och klagomål till DO

DO tar emot tips och klagomål om

 • diskriminering
 • risker för diskriminering
 • brister i arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete för att förebygga diskriminering (aktiva åtgärder).

Ditt tips eller klagomål är viktigt för vårt arbete mot diskriminering. Med hjälp av dina lämnade uppgifter kan vi identifiera problem inom olika samhällsområden där vi behöver agera för att driva på utvecklingen, ge vägledning och öka kunskapen om risker för diskriminering eller där vi behöver agera för att påverka lagstiftningen.

Vi använder alltså informationen i tips och klagomål för att säkerställa att lagen följs och inte främst för att lösa situationer för enskilda personer.

Informationen kan till exempel komma att ingå i en så kallad tillsynsutredning och, i ett fåtal fall, leda till en domstolsprocess. Det är dock endast en mindre andel tips och klagomål som leder till utredning och beslut.

Lämna tips och klagomål på olika sätt

 

Det finns andra aktörer som du kan vända dig till om du blivit utsatt för diskriminering. Du kan till exempel vända dig till ditt fackförbund om din fråga gäller arbetslivet. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet.

Syftet med att ändra begrepp är att tydliggöra hur DO arbetar. Vi använder tips och klagomål i vårt samhällsförändrande arbete men vi utreder endast en mindre del.

Alla tips och klagomål är viktiga

Informationen du ger i ditt tips eller klagomål är viktig för att den bidrar till en bild av den diskriminering som sker i samhället och de risker för diskriminering som finns. Den bidrar därmed också till DO:s arbete med att driva på utvecklingen i samhället. Det gör vi i vårt förändringsarbete bland annat genom att

 • uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering och föreslå förändringar av lagar till regeringen
 • ta fram rapporter och kunskapsunderlag
 • ta fram stöd och verktyg för att stödja olika aktörers arbete för att
 • förebygga diskriminering
 • genomföra tillsynsutredningar som innebär att vi granskar verksamheter för att kontrollera att de följer diskrimineringslagen.

I ett fåtal fall kan ett tips eller klagomål även leda till en domstolsprocess.

Det finns olika tidsgränser (till exempel så kallad preskriptionstid) som man måste känna till om man vill vända sig till domstol och kunna få framgång där.

Tidsgränserna är olika beroende på vilken situation det gäller. Inom arbetslivet kan tiden vara så kort som två veckor.

Om du vill vända dig till en domstol ansvarar du själv för att de tidsgränser som finns inte går ut. Det gäller även om du lämnat in ett tips eller klagomål till DO.

Vi går igenom, läser och registrerar alla tips och klagomål. Du får också en bekräftelse på att vi tagit emot din information. Vi kontaktar dig om du behöver komplettera dina uppgifter. Annars kommer vi inte att kontakta dig.

Om vi inleder en tillsynsutredning, så gör vi det inte som ombud för dig eller för någon annan som kan ha drabbats, utan för att opartiskt utreda om diskrimineringslagen har överträtts eller riskerar att överträdas. Utredningen sker alltså i det allmänna intresset att diskriminering inte får förekomma.

Vilka tips och klagomål kan du lämna till DO?

Här är några exempel på händelser, situationer eller förhållanden som du kan lämna tips och klagomål om:

 • En hyresvärd använder sig av ett kösystem som kan leda till att personer väljs bort på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning
 • En skola saknar riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier eller på annat sätt brister i arbetet med att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier
 • En arbetsgivare genomför inte en årliga lönekartläggning.
 • En arbetsgivare inte kallar dig till en anställningsintervju när du sökte ett jobb och det har samband med ditt kön eller din religion.
 • Du eller någon annan blev omplacerad till sämre arbetsuppgifter i samband med en föräldraledighet.
 • En arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte utredde eller åtgärdade händelser där du eller någon annan upplevde trakasserier eller sexuella trakasserier.
 • Du eller någon annan blev straffad för att ha berättat om eller anmält diskriminering - det vill säga utsatts för repressalier.

Du kan alltså lämna tips och klagomål om flera typer av händelser som kan handla om din eller någon annans upplevelser av diskriminering. Du kan också tipsa om arbetsgivare eller utbildningsanordnare som inte uppfyller lagkrav på att förebygga diskriminering eller om verksamheter som arbetar på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering enligt lagen.

Jag behöver vet mer om förbudet mot att missgynna av föräldralediga

Tips och klagomål som inte ska till DO

All orättvis behandling är inte diskriminering. Här är några exempel på tips och klagomål som du inte ska lämna till oss:

 • Om en granne eller en okänd person ropar glåpord efter dig på gatan.
 • Om du upplever annan kränkande särbehandling som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
 • Om någon sprider hot mot eller föraktfulla meddelanden om en viss folkgrupp (hets mot folkgrupp).

Observera att till exempel politiska åskådningar inte omfattas av diskrimineringslagens skydd.

Det är frivilligt att fylla i personuppgifter i formuläret. Du behöver alltså inte lämna dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter för att DO ska kunna gå igenom, läsa och registrera ditt tips eller klagomål.

Personuppgifterna samlas in för att DO ska kunna utföra sitt arbete med att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter.

Personuppgifterna behandlas endast om det är nödvändigt för att DO ska kunna utföra sitt uppdrag. Personuppgifterna kan komma att användas vid en tillsyn och lämnas då ut till aktörer som involveras i ett tillsynsärende.

Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, både till massmedia och till enskilda personer. DO prövar alltid om uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess innan de lämnas ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 december 2021