Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förbud mot repressalier

Det finns ett förbud mot repressalier i diskrimineringslagen. Förbudet finns för att den som vill anmäla eller berätta om diskriminering ska kunna göra det, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. 

Vad är repressalier?

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Förbudet mot repressalier gäller inom samma områden som förbudet mot diskriminering, till exempel på arbetsplatsen, i skolan, på sjukhuset och på banken.

Film - vi förklarar repressalier

I den här filmen förklarar vi vad lagen säger om repressalier på arbetsplatsen.

Exempel på repressalier

Handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag för en individ som anmält eller påtalat diskriminering. Det kan också vara handlingar som försämrar hens villkor eller förhållanden till exempel på arbetsplatsen eller utbildningen.

Vem är skyddad från repressalier?

Skyddet mot repressalier gäller den som

 • anmält diskriminering
 • har påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen
  har medverkat i en utredning om diskriminering
 • avvisat eller fogat sig (gått med på mot sin vilja) i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Att påtala att en aktör bryter mot diskrimineringslagen betyder till exempel att man träder fram och berättar om något man sett eller hört på sin arbetsplats, i skolan eller inom andra samhällsområden.

Anmäl repressalier

Du göra en anmälan till DO om du blivit utsatt för repressalier efter du har påtalat eller anmält diskriminering.

Var gäller förbudet mot repressalier?

Förbudet innebär att du som arbetsgivare inte får bestraffa:

 • Den som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringslagen. En anmälan eller ett påtalande kan till exempel handla om att arbetsgivaren har utsatt arbetstagaren för någon form av diskriminering eller att arbetsgivaren inte har utrett och åtgärdat påstådda trakasserier eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
 • Den som medverkar i en utredning - det vill säga den som för sin egen eller någon annans räkning lämnar uppgifter, till exempelvis till Diskrimineringsombudsmannen, under en utredning av ett ärende.
 • Den som avvisar eller fogar sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Att foga sig kan vara att gå med på något mot sin vilja. Även arbetstagare som inte vågat eller kunnat motsätta sig en arbetsgivares trakasserier eller sexuella trakasserier omfattas alltså av skyddet

Några exempel

Repressalier inom arbetslivet kan till exempel vara om arbetstagaren

 • får en orimlig arbetsbörda
 • blir fråntagen sina uppgifter
 • blir lovad en förmån som sedan dras in
 • tilldelas sysslor som inte motsvarar kompetensnivån
 • behandlas hotfullt
 • eller kränkande.

Skyddet gäller för många

Skyddet mot repressalier gäller för

 • anställda
 • den som frågar efter arbete eller söker ett arbete
 • den som söker eller gör praktik
 • den som hyrs in eller lånas in för att arbeta.

Förebygga repressalier

Du som är arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra repressalier. Riktlinjer och rutiner ska även omfatta trakasserier och sexuella trakasserier.

Personal, till exempel på en högskola eller skola får inte utsätta en student eller elev för bestraffning eller annan negativ behandling på grund av att eleven eller studenten har anmält skolan för diskriminering. Det gäller även när någon medverkar som till exempel vittne i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller påtalar att diskriminering har förekommit.

Inom utbildningsområdet kan det till exempel handla om

 • sämre betyg
 • trakasserier under en lektion eller föreläsning
 • hot om våld
 • annan ogynnsam behandling.

Det är inte bara inom arbetslivet och utbildningsområdet som repressalier förekommer. Andra områden som täcks av förbudet är exempelvis sjukvård, värnplikt, bemötande av person anställd inom offentlig verksamhet och området varor och tjänster.

Repressalier inom andra samhällsområden kan till exempel vara:

 • Att bli portförbjuden från en affär eller restaurang som hen har anmält
 • Att en hyresvärd trakasserar den hyresgäst som har påtalat diskriminering.
 • Att socialtjänsten inte vill ta emot en person som har gjort en anmälan

Film om repressalier på jobbet

I den här filmen visas tre olika arbetsplatser där arbetstagare blir bestraffade för att de anmält eller påtalat diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023