Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier är diskriminering och förbjudet inom flera samhällsområden. Det finns särskilda krav på arbetsgivare eller utbildningsanordnare att agera när någon blir utsatt på arbetsplatsen, skolan eller högskolan.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Film - vi förklarar sexuella trakasserier

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara:

  • En lärare hånar eller ifrågasätter en elev för att hen bär huvudduk.
  • En handläggare på arbetsförmedlingen som förlöjligar en person för att hen är homosexuell.
  • En arbetsgivare försvårar medvetet arbetssituationen för en kvinnlig arbetstagare för att hon är gravid.

Film - vi förklarar trakasserier

Visa när det inte är okej

Trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som är oönskade av den som blir utsatt. Det är du som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att du som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet.

Men för vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekanden krävs från den som känner sig trakasserad.

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier eller trakaserier

Om det sker i skolan eller på arbetsplatsen ska du först informera skolan eller arbetsgivaren (läs nedan om krav på chefen och skolan). Om det är en vuxen på skolan eller motsvarande en chef på arbetsplatsen kan du kontakta DO direkt (läs mer nedan om chefer och lärares direkta ansvar).

Om du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i en verksamhet som omfattas av lagen så kan du göra en anmälan till DO.

Krav på chefen och skolan när någon blir utsatt

I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad arbetsgivare och utbildningsanordnare ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kortfattat innebär det att

  1. utreda vad som hänt
  2. genomföra åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter
  3. följa upp att åtgärderna har haft effekt.

Chefer och lärares direkta ansvar

Om en chef (eller annan person som har en arbetsledande funktion) utsätter någon för trakasserier eller sexuella trakasserier kan arbetsgivaren hållas direkt ansvarig för den chefens agerande. Det betyder att arbetsgivaren kan anses ha brutit mot diskrimineringsförbudet och att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

Det samma gäller om det är en lärare eller annan representant för en skola eller högskola som utsätter en elev eller student för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Förebygg trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska genomföra så kallade aktiva åtgärder för att förebygga alla former av diskriminering, till exempel trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska genomföras fortlöpande i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Det kan till exempel handla om att se över samtalsklimat och jargong.

Kraven på aktiva åtgärder skiljer sig åt beroende av om det är en skola, högskola eller arbetsgivare.

Riktlinjer och rutiner för att förebygga

Du som är arbetsgivare eller utbildningsanordnare ansvarar också för att det finns riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskriminerings­grunderna eller repressalier accepteras i verksamheten.

Av rutinerna ska det framgå vem som gör vad om det ändå händer.

Kraven på riktlinjer och rutiner kan också skilja sig åt beroende av om det är en skola, en högskola eller en arbetsgivare.

Vad är inte diskriminering?

Om det är ett missgynnande eller kränkning som saknar samband med en diskrimineringsgrund så är det inte diskriminering. Undantaget är dock sexuella trakasserier som inte kräver samband med diskrimineringsgrund.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller alla samhällsområden och inte heller det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas inte heller av diskrimineringsförbudet.

Det finns däremot andra lagar och regler som sätter gränser för till exempel ageranden mellan privatpersoner och för vad som får skrivas och sägas i reklam och media.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 juni 2024