Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering. Här får du övergripande information om begreppen, lagens krav på att arbeta förebyggande och vad som krävs när någon blir trakasserad eller sexuellt trakasserad på en arbetsplats, i skolan, på en högskola eller annan utbildning.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara:

  • En lärare hånar en elev för att hen bär huvudduk.
  • En handläggare på arbetsförmedlingen som förlöjligar en person för att hen är homosexuell.
  • En arbetsgivare försvårar medvetet arbetssituationen för en kvinnlig arbetstagare för att kvinnan är gravid.

  Vad är sexuella trakasserier?

  Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

  Visa när det inte är okej

  Trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som är oönskade av den som blir utsatt. Det är du som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

  Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att du som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Men för vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner dig trakasserad.

  Förebygg och förhindra trakasserier

  Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska genomföra så kallade aktiva åtgärder för att förebygga alla former av diskriminering, till exempel trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska genomföras fortlöpande i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Det kan till exempel handla om att ser över samtalsklimat och jargong.

  Kraven på aktiva åtgärder skiljer sig åt beroende av om det är en skola, högskola eller arbetsgivare.

  Riktlinjer och rutiner

  Du som är arbetsgivare eller utbildningsanordnare ansvarar också för att det finns riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

  Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras i verksamheten.

  Av rutinerna ska det framgå vem som gör vad om det ändå händer.

  Kraven på riktlinjer och rutiner kan också skilja sig åt beroende av om det är en skola, en högskola eller en arbetsgivare.

  När någon blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier

  I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad arbetsgivare och utbildningsanordnare ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kortfattat innebär det att

  1. utreda vad som hänt
  2. genomföra åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter
  3. följa upp att åtgärderna har haft effekt.

  Om en chef (eller annan person som har en arbetsledande funktion) utsätter någon för trakasserier eller sexuella trakasserier kan arbetsgivaren hållas direkt ansvarig för den chefens agerande. Detta betyder att arbetsgivaren kan anses ha brutit mot diskrimineringsförbudet och att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

  Det samma gäller om det är en lärare eller annan representant för en skola eller högskola som utsätter en elev eller student för trakasserier eller sexuella trakasserier.

  Hjälpte informationen på den här sidan dig?

  Sidinformation

  Senast uppdaterad: 20 december 2021